سایت شهرداری گرگانمنشور اخلاقی

رسول اکرم (ص) :

برانگیخته شدم تا بزرگواری های اخلاق را تمام نمایم .

 کـارکنان شهـرداری گرگـان

با ایمان به اراده خداوند متعال و درراستای کسب رضایت حق تعالی ، تعهد می نمائیم حفظ منافع عمومی ، رعایت قوانین و جلب رضایت شهروندان را به عنوان اخلاق حرفه ای بر هر امری ترجیح دهیم .

ماخود را خدمتگزار شهروندان می دانیم لذا متعهد می شویم ضمن حفظ کرامت های انسانی خدمت خود را با کیفیت مطلوب و رعایت حقوق شهروندی در اختیار آنان قراردهیم .

ما اعتقاد داریم شهرداری خانه شهروندان است ، لذا با حوصله ، دقت و در کمال ادب و احترام راهنمائی های لازم را به طور صحیح و شفاف به آنان ارائه می نمائیم .

ما خود را موظف می دانیم با فراگیری دانش و تخصص مورد نیاز ، خدمات مطلوبی را در چارچوب وظایف به شهروندان ارائه و رضایت آنان را جلب نمائیم .

ما اعتقاد داریم رضایت شهروندان مبنای ارزیابی فعالیت ماست، لذا از انتقاد و پیشنهادات آنها در امور شهرداری استقبال نموده و نهایت بهره را خواهیم برد .

ما وظیفه خود می دانیم با رعایت نظم و آراستگی ، وقت شناسی و مسئولیت پذیری پاسخگوی شهروندان باشیم.

ما متعهد هستیم که پاسخگوئی به ارباب رجوع را هیچگاه به تعویق نیندازیم و در هر حال با تعیین جانشین محل کار خود را ترک نمائیم .

چون با ورداریم پیشرفت و آبادانی هر شهر و جامعه ای در سایه همکاری متقابل شهروندان و مدیریت شهری محقق خواهد شد ، همواره خود را نیازمند همراهی و همکاری مستمر شهروندان می دانیم .

Services List

Hi I am test a service to show