نمایش محتوا نمایش محتوا

بازگشت

پروژه نگهداری فضای سبز منطقه سه ناحیه دو برای سال 96- 1395

1

 

 

 

 

" تجدیدآگهي مناقصه عمومي  "

 

      سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری گرگان درنظر دارد پروژه نگهداری فضای سبز منطقه سه ناحیه دو برای سال 96- 1395 را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت‌های پیمانکاری واجد الشرایط واگذار نماید. لذا شرکتهای پیمانکاری دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری پایه رشته کشاورزی از معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری و اداره کل تعاون ، کار و  رفاه اجتماعی مرتبط با موضوع آگهی (باغبانی و فضای سبزوخدمات شهری) می‌توانند از تاریخ 95/9/22 (تاریخ انتشار آگهی)  لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 95/10/1 به واحد امور قراردادهاي سازمان به آدرس: گرگان – خیابان شهید رجایی – نبش تقاطع رسالت – سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری گرگان و یا آدرس اینترنتی شهرداری گرگان به آدرس www. Gorgan. ir مراجعه و ضمن دریافت اسناد مناقصه نسبت به تکمیل و ارائه اسناد به شرح ذیل در مدت زمان تعیین شده در متن آگهی در پاکت لاك و مهر شده به واحد دبیرخانه سازمان تحویل نمایند.

 

شرایط،اسناد و مدارک موردنیاز:

* کلیه مراحل برگزاری مناقصه تابع آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.

*متقاضیانی که تمایل بشرکت در مناقصه را دارند می توانند ظرف مدت زمان تعیین شده در متن آگهی به آدرس موضوع مورد مناقصه جهت بازدید مراجعه نمایند.

* متقاضیان مکلف به رعایت ترتیب تهیه ، شرایط و تسلیم پیشنهادات مطابق با آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.

*سپرده شرکت در مناقصه  به شرح ذیل تعيين و می بایست به  صورت ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد به حساب جاری 0107733569001  نزد بانک ملی شعبه مرکزی گرگان به نام سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری گرگان به شرح مدت زمان تعیین شده در متن آگهی مناقصه واریز و رسید مربوطه را در پاکت الف لاک و مهر شده ارائه گردد.

 

 مبلغ سپرده شرکت در مناقصه منطقه سه  ناحیه دو : 470/000/000 ریال

 

 

* متقاضیانی که تمایل به شرکت در مناقصه را دارند مکلف به ارائه تضمین شرکت در مناقصه در پاکت الف، اسناد و مدارک مندرج در دفترچه پیمان ،رزومه و صلاحیت پیمانکاری و گواهی بازدید میدانی یا صورتجلسه توجیهی در پاکت ب و پیشنهاد قیمت در پاکت ج به صورت لاک و مهر و پلمپ شده در مدت زمان تعیین شده در متن آگهی و شرایط ،اسناد و مدارک مورد نیاز مناقصه می باشند.

*به پیشنهاد قیمت مبهم، نامشخص، مخدوش، بدون سپرده، مشروط و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در اگهی برسد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* هزینه انتشارآگهی و پرداخت کلیه کسورات ناشی از اجرای پروژه به عهده برنده مناقصه می باشد.

* سازمان در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.

* مدت‌زمان اجرای پروژه  12 ماه می باشد.

** شرکتهای پیمانکار بر اساس فرم ارزشیابی شماره یک مندرج در دفترچه پیمان 95-96 مورد ارزیابی قــرار می گیرند و شرکتهای متقاضی با کسب حداقل امتیاز 30 می توانند در مناقصه ناحیه مورد نظر شرکت نمایند.

*داشتن رضایت نامه سال 95 از کارفرما برای پیمانکارانی که طی دو سال اخیر منتهی به مناقصه دارای سابقه فعالیت فضای سبز یا خدمات شهری می باشند .

* تضمین حسن انجام تعهدات مطابق با آئین نامه تضمین معاملات شهرداریهای (تهران) 10% مبلغ اولیه پیمان تعیین می گردد.

*مدت زمان لازم برای بررسی پیشنهادات ،تشخیص وابلاغ به برنده مناقصه از تاریخ بازگشایی و قرائت پیشنهادها حداکثر 7 روز به استثنای ایام تعطیل تعیین که پس از موافقت مدیرعامل سازمان و مصوبه هیات مدیره  سازمان پارکها حداکثر بمدت 5 روز به استثنای ایام تعطیل به برنده مناقصه اعلام می گردد .

* پاکت الف ، ب و ج شرکت کنندگان در روز پنجشنبه مورخ 95/10/2 راس ساعت 14/30 در محل دفتر مدیرعامل سازمان بازگشایی و رای کمسیون برابر آئین نامه معاملات به برندگان مناقصه ابلاغ می شود.

* چنانچه برندگان اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب اولويت در مدت زمان تعیین شده در ماده 20 آئین نامه معاملات شهرداری

(14 روز به استثنای ایام تعطیل)  به نفع سازمان  ضبط و مناقصه تجدید می گردد.

برای دریافت اسناد اینجا کلیک کنید

تلفن تماس : 01732436002   

                                                                                                                                                                                                                                                            مدیرعامل سازمان

                                                                                                                                                                                                                                                              یحیی ستوده نیا