نمایش محتوا نمایش محتوا

بازگشت

فروش یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در عدالت 88 و دو واحد تجاری واقع در بلوار جانبازان نبش جانباز 4

2

                                  «آگهي مزایده عمومی »

شهرداري گرگان با استناد به ماده 30 آئین نامه معاملات شهرداری در نظر دارد نسبت به فروش یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در عدالت 88 و دو واحد تجاری واقع در بلوار جانبازان نبش جانباز  4 را بر مبنای پایه قیمت کارشناسی رسمی بشرح جدول پیوست آگهی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا متقاضیان می توانند از تاریخ 2/2/96 لغایت آخر وقت اداری مورخ 12/2/96 به واحد امور قراردادهاي شهرداري به آدرس: گرگان - ميدان شهرداري شهرداري گرگان و یا به سايت شهرداري گرگان به آدرس اينترنتي WWW.GORGAN.IR مراجعه و از شرایط و نحوه واگذاری موضوع آگهی اطلاع حاصل نموده و در صورت تمایل به شرکت در مزایده  با رعایت شرایط ، اسناد و مدارک مورد نیاز مزایده نسبت به ارائه تضمین شرکت در مزایده در پاکت الف و پیشنهاد قیمت در پاکت ب به صورت کتبی و لاک و مهر شده لغایت 12/2/96 به واحد دبیرخانه شهرداری به آدرس گرگان میدان شهرداری شهرداری گرگان اقدام نمایند .

شرایط،اسناد و مدارک موردنیاز مزایده :

1-کلیه مراحل برگزاری مزایده ، انتخاب برنده و ... تابع آئین نامه معاملات شهرداری می باشد .

2- متقاضیان مکلف به رعایت ترتیب تهیه ، شرایط ، اسناد و مدارک مورد نیاز مزایده و تسلیم پیشنهادات مطابق با آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.

3-متقاضیانی که تمایل به شرکت در مزایده را دارند مکلف به ارائه تضمین شرکت در مزایده در پاکت الف و پیشنهاد قیمت در پاکت ج به صورت  لاک و مهر شده در مدت زمان تعیین شده در متن آگهی مزایده (لغایت 12/2/96) می‌باشند.

4-متقاضیانی که تمایل به شرکت در مزایده رادارند مکلف به ارائه تضمین شرکت در مزایده در مدت زمان تعیین شده در متن آگهی مزایده می باشند و به سپرده ها و یا تضمین شرکت در مزایده بعد از تاریخ 12/2/96  ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5- متقاضیانی که تمایل به شرکت در مزایده رادارند می توانند ظرف مدت زمان مندرج در متن آگهی با هماهنگی واحد املاک شهرداری نسبت به بازدید موضوع آگهی اقدام نمایند .

6-شهرداری در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار است و در این صورت تضمین شرکت در مزایده شرکت کنندگان مستردد می گردد.

7- تضمین شرکت در مزایده طبق جدول پیوست آگهی می باشد و به صورت ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد واریزی به حساب جاری 0205049790000 نزد بانک ملی شعبه مرکزی گرگان به نام شهرداري گرگان به شرح مدت زمان مندرج در متن آگهی تعیین و رسید مربوطه در پاکت الف به صورت لاک و مهر شده ارائه گردد.

8-به پیشنهادهای مبهم، مشروط، بدون سپرده و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

9- هزینه انتشارآگهی ، مالیات بر ارزش افزوده، کارشناسی ، نقل و انتقال و هر گونه مالیات و  عوارض بر عهده برنده مزایده می باشد .

10-نقل و انتقال اسناد پس از تسویه حساب نهایی امکان پذیر می باشد.

11- پاکت اسناد مزایده (پیشنهاد قیمت) روز چهارشنبه مورخ 13/2/96 راس ساعت 14:30 در محل سالن اندیشه شهرداری گرگان بازگشایی می گردد

12-مدت زمان لازم براي بررسي پيشنهادات ، تشخيص و ابلاغ به برنده مزايده و مدت زمان اعتبار بهای پیشنهادی از تاريخ بازگشايي به  مدت  7 روز به استثناي ايام تعطيل تعيين مي گردد.

13- چنانچه برندگان اول و دوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب اولويت در مدت زمان تعیین شده در ماده 20 آئین نامه معاملات شهرداری (14 روز به استثنای ایام تعطیل)  به نفع شهرداري  ضبط و مزایده تجدید می گردد.

* تلفن تماس : 2240752  0173

ردیف

مکان و مشخصات ملک

متراژ

مبلغ هر مترمربع

مبلغ کل طبق گزارش کارشناس

مبلغ تضمین شرکت در مزایده

1

آدرس ملک:

گرگان- بلوارجانبازان، نبش جانباز 4 (کوچه نوریان) دارای سند (ششدانگ اوقاف)

کل زمین به متراژ63/215 مترمربع

اعیانی مشتمل بر دو باب مغازه در همکف به مساحت 141 مترمربع به انضمام ، نیم طبقه (بالکن) به مساحت 45 مترمربع

__

000/700/15

000/000/600/1

2

آدرس ملک:

گرگان، عدالت 88، از اراضی واگذاری کمیته امداد ، ساختمان آاقایان سعید گرانفر ، افشین زارع و خانم ام البنین تقوی نژاد طبقه دوم شمالی فاقد سند تفکیکی

110 مترمربع

000/000/30

000/000/300/3

000/000/350

 

 

جهت دریافت فایل مربوطه اینجا را کلیک کنید

 

حسین صادقلو

شهردار گرگان