نمایش محتوا نمایش محتوا

بازگشت

خرید و حمل 30/000 تن فیلر شسته با دانه بندی 6-0 جهت تولید آسفالت در کارخانه تولید آسفالت شهرداری واقع در مسیر روستای توسکستان

1

 

                                " آگهي مناقصه عمومي "

شهرداری گرگان درنظر دارد نسبت به خرید و حمل 30/000 تن فیلر شسته با دانه بندی 6-0  جهت تولید آسفالت در کارخانه تولید آسفالت شهرداری واقع در مسیر روستای توسکستان را با مبلغ برآورد اولیه 4/000/000/000 ریال  به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای رزومه در زمینه موضوع آگهی می‌توانند از تاریخ 96/2/13 لغایت پایان وقت اداری مورخ 96/2/23 به واحد امور قراردادهاي شهرداري به آدرس گرگان ميدان شهرداري شهرداري گرگان-طبقه سوم و یا به سايت شهرداري گرگان به آدرس اينترنتي WWW.GORGAN.IR مراجعه  و ضمن دریافت اسناد و مدارک مناقصه نسبت به تکمیل و ارائه اسناد در قالب پاکت الف  (تضمین شرکت در مناقصه) و پاکت ب (اشخاص حقیقی کپی کارت ملی و شناسنامه اشخاص حقوقی اساسنامه ، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت ،رزومه  و اسناد و مدارک شرکت در مناقصه ) و پاکت ج (پیشنهاد قیمت) به شرح مدت زمان تعیین شده درپاکت لاك‌ومهر شده به واحد دبیرخانه شهرداری به آدرس: گرگانميدان شهرداري شهرداري گرگان اقدام نمایند.

شرایط،اسناد و مدارک موردنیاز مناقصه عمومی :

*کلیه مراحل برگزاری مناقصه تابع آئین نامه معاملات شهرداری می باشد .

* متقاضیان مکلف به رعایت ترتیب تهیه ، شرایط و تسلیم پیشنهادات مطابق با آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.

*تضمین شرکت در مناقصه مبلغ200/000/000 ريال تعيين و به صورت ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد به حساب جاری 0205049790000  نزد بانک ملی شعبه مرکزی گرگان به نام شهرداري گرگان به شرح مدت زمان تعیین شده در متن آگهی مناقصه واریز و رسید مربوطه در پاکت الف لاک و مهر شده ارائه گردد.

* اعتبار پروژه از محل حساب انتظامی مواد و مصالح و کرایه حمل ماشین آلات تامین می گردد.

* متقاضیانی که تمایل به شرکت در مناقصه را دارند مکلف به ارائه تضمین شرکت در مناقصه در پاکت الف، اسناد و مدارک شرکت در مناقصه، رزومه و ...  در پاکت ب و پیشنهاد قیمت در پاکت ج به صورت پلمپ شده در مدت زمان تعیین شده در متن آگهی و شرایط اسناد و مدارک مورد نیاز مناقصه می باشند

* متقاضیانی که تمایل به شرکت در مناقصه را دارند می توانند ظرف مدت زمان تعیین شده در متن آگهی به آدرس موضوع مورد مناقصه جهت بازدید مراجعه نمایند.

* به پیشنهاد قیمت مبهم، نامشخص ، مخدوش ،بدون سپرده ، مشروط و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر درآگهی برسد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

*معیارها و روش ارزیابی کیفی شرکت کنندگان براساس ارائه مستندات تحویل اقلام موضوع آگهی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی تعیین می گردد.

* هزینه انتشارآگهی  و پرداخت کلیه کسورات ناشی از اجرای پروژه  به عهده برنده مناقصه می باشد.

*هیچگونه مابه التفاوت افزایش قیمت نرخ کرایه حمل ، سوخت و مصالح بعد از زمان آگهی مناقصه به برنده مناقصه پرداخت نمی گردد.

* مطابق با آئین نامه تضمین بر معاملات دولتی و شهرداری مبلغ پیش پرداخت تا سقف 20%  با نظر کارفرما و مبلغ تضمین حسن انجام تعهدات معادل 10%  مبلغ اولیه پیمان تعیین می گردد.

* میزان خسارت تاخیر غیر مجاز در اجرای قرارداد به ازای هر روز تاخیر مبلغ10/000/000 ریال تعیین و در هر مرحله از پرداخت محاسبه و کسر می گردد.

* شهرداری در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار و در این صورت تضمین شرکت در مناقصه استرداد می گردد.

*شهرداری در رد یا قبول شرکت هایی که دارای دو پروژه همزمان در حال اجرا در شهرداری می باشند مختار است.

* مدت زمان اجرای پروژه 4 ماه و اعتبار می باشد.

*پاکت اسناد مناقصه روز یکشنبه مورخ 96/2/24 رأس ساعت14:30در محل سالن اندیشه شهرداری گرگان بازگشایی می گردد.

* مدت زمان لازم براي بررسي پيشنهاد قیمت و تشخيص برنده مناقصه از تاريخ بازگشايي به مدت  7 روز تعيين و پس از موافقت شهردار حداکثر ظرف  مدت 5 روز به استثنای ایام تعطیل به برنده مناقصه ابلاغ مي گردد.

* چنانچه برندگان اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب اولويت در مدت زمان تعیین شده در ماده 20 آئین نامه معاملات شهرداری (14 روز به استثنای ایام تعطیل)  به نفع شهرداري  ضبط و مناقصه تجدید می گردد./ع

برای دریافت اسناد اینجا کلیک کنید

تلفن تماس : 32240752 017

حسین صادقلو

شهردار گرگان