نمایش محتوا نمایش محتوا

بازگشت

اجرای حمل 23000 تن آسفالت و 2000 تن بیس از کارخانه آسفالت شهرداری در مسیر روستای توسکستان (کیلومتر 15 شرق گرگان) جهت پروژه های عمرانی سطح شهر

1

                                  " آگهي مناقصه عمومي "

شهرداری گرگان درنظر دارد نسبت به اجرای حمل 23000 تن آسفالت و 2000 تن بیس از کارخانه آسفالت شهرداری در مسیر روستای توسکستان  (کیلومتر 15 شرق گرگان) جهت پروژه های عمرانی سطح شهر را با مبلغ برآورد اولیه 1/600/000/000 ريال بر مبنای برآورد اولیه و مشخصات و شرایط پیوست آگهی مناقصه به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا اشخاص  حقیقی و یا حقوقی  دارای رزومه در زمینه موضوع آگهی می‌توانند از تاریخ96/2/13 لغایت پایان وقت اداری مورخ96/2/23 به واحد امور قراردادهاي شهرداري به آدرس گرگان ميدان شهرداري شهرداري گرگان-طبقه سوم و یا به سايت شهرداري گرگان به آدرس اينترنتي WWW.GORGAN.IR مراجعه و ضمن دریافت اسناد مناقصه نسبت به تکمیل و ارائه اسناد در پاکت الف (تضمین شرکت در مناقصه) پاکت ب (اساسنامه، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات برای اشخاص حقوقی و مدارک شناسایی (کارت ملی و شناسنامه ) برای اشخاص حقیقی متعهد و رزومه، اسناد و مدارک شرکت در مناقصه) و پاکت ج (پیشنهاد قیمت) به شرح ذیل در مدت زمان تعیین شده در متن آگهی در پاکت لاك ومهر شده به واحد دبیرخانه شهرداری به آدرس: گرگان ميدان شهرداري شهرداري گرگان اقدام نمایند. ص

شرایط،اسناد و مدارک موردنیاز مناقصه عمومی :

* کلیه مراحل برگزاری مناقصه تابع آئین نامه معاملات شهرداری می باشد و شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری در آیین نامه معاملات شهرداری می‌باشد.

* متقاضیان مکلف به رعایت ترتیب تهیه ، شرایط و تسلیم پیشنهادات مطابق با آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.

*تضمین شرکت در مناقصه  مبلغ80/000/000 ریال تعيين و به صورت ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد به حساب جاری 0205049790000  نزد بانک ملی شعبه مرکزی گرگان به نام شهرداري گرگان به شرح مدت زمان تعیین شده در متن آگهی مناقصه واریز و رسید مربوطه در پاکت الف لاک و مهر شده ارائه گردد.

*اعتبار پروژه از محل ردیف حساب انتظامی مواد و مصالح بودجه سال 96 شهرداری تأمین می گردد.

* متقاضیانی که تمایل به شرکت در مناقصه رادارند مکلف به ارائه تضمین شرکت در مناقصه در پاکت الف (تضمین شرکت در مناقصه) پاکت ب (اساسنامه، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات برای اشخاص حقوقی و مدارک شناسایی (کارت ملی و شناسنامه ) برای اشخاص حقیقی متعهد و رزومه، اسناد و مدارک شرکت در مناقصه) و پاکت ج (پیشنهاد قیمت) به صورت پلمپ شده در مدت زمان تعیین شده در متن آگهی و شرایط، اسناد و مدارک موردنیاز مناقصه می باشند.

*متقاضیانی که تمایل به شرکت در مناقصه را دارند می توانند ظرف مدت زمان تعیین شده در متن آگهی به آدرس موضوع مورد مناقصه جهت بازدید مراجعه نمایند.

*به پیشنهاد قیمت مبهم، نامشخص، مخدوش، بدون سپرده، مشروط و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در اگهی برسد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* هزینه انتشارآگهی  و پرداخت کلیه کسورات ناشی از اجرای پروژه  به عهده برنده مناقصه می باشد.

* مطابق با آئین نامه معاملات شهرداری و تضمین برای معاملات دولتی مبلغ پیش پرداخت تا سقف بیست درصد(20%) مبلغ قرارداد با نظر کارفرما و تضمین حسن انجام تعهدات حداقل  پنج درصد(5% ) مبلغ اولیه پیمان تعیین، اخذ، پرداخت و مستهلک می‌گردد.

*معیارها و روش ارزیابی کیفی و کمی شرکت کنندگان بر اساس ارائه مستندات رزومه ( مفاصا حساب یا صورتجلسه تحویل موقت و یا قطعی به همراه قراردادهای مربوطه)  اجرای  پروژه های مشابه تا سقف 2/000/000/000 ريال.

* میزان خسارت تاخیر غیر مجاز اجرای پروژه به ازای هر روز تاخیر مبلغ10/000/000 ريال تعیین و در هر مرحله از پرداخت محاسبه و کسر می گردد.

* شهرداری در رد یا قبول شرکتهایی که دارای تعداد 2 پروژه همزمان در حال اجرا در شهرداری می باشند مختار است.

* شهرداری در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار و در این صورت تضمین شرکت در مناقصه استرداد می گردد.

* مدت‌زمان اجرای پروژه یکسال می باشد .

* پاکت اسناد مناقصه روز یکشنبه  مورخ 96/2/24 رأس ساعت 14:30 در محل سالن اندیشه شهرداری گرگان بازگشایی می‌گردد.

* مدت زمان لازم براي بررسي پيشنهادات و تشخيص برنده مناقصه از تاريخ بازگشايي و قرائت پیشنهادها حداکثر ظرف مدت  7 روز  به استثنای ایام تعطیل تعيين و پس از موافقت شهردار  حداکثرظرف مدت 5 روز به استثنای ایام تعطیل به برنده مناقصه ابلاغ می گردد.

* چنانچه برندگان اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب اولويت در مدت زمان تعیین شده در ماده 20 آئین نامه معاملات شهرداری (14 روز به استثنای ایام تعطیل)  به نفع شهرداري  ضبط و مناقصه تجدید می گردد.

برای دریافت اسناد اینجا کلیک کنید

تلفن تماس : 2240752 0173

حسین صادقلو

شهردار گرگان