نمایش محتوا نمایش محتوا

بازگشت

احداث مجتمع مسکونی در قطعه زمینی به مساحت 2084/88 مترمربع واقع در عدالت 97 انتهای میناگل یکم

1

« تجدید آگهي فراخوان عمومی سرمایه گذاری مشارکتی »

 

شهرداري گرگان با استناد به مصوبه شماره 82924-94/12/12 کمیسیون هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری و ماده 30 آئین نامه معاملات شهرداری در نظر دارد از طریق سرمایه گذاری مشارکتی اشخاص حقیقی و یا حقوقی نسبت به احداث مجتمع مسکونی در قطعه زمینی به مساحت 2084/88 مترمربع واقع در عدالت 97 انتهای میناگل یکم اقدام نماید. لذا  کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط می توانند از تاریخ 96/1/31 لغایت پایان وقت اداری  مورخ 96/2/18 به واحد امور قراردادهاي شهرداري به آدرس: گرگان - ميدان شهرداري شهرداري گرگان و یا به سايت شهرداري گرگان به آدرس اينترنتي WWW.GORGAN.IR مراجعه و ضمن دریافت اسناد و مدارک فراخوان از شرایط و نحوه سرمایه گذاری موضوع آگهی اطلاع حاصل نموده و در صورت تمایل به شرکت در سرمایه گذاری مشارکتی  با رعایت شرایط ، اسناد و مدارک مورد نیاز سرمایه گذاری مشارکتی نسبت به ارائه تضمین شرکت در آگهی فراخوان در پاکت الف و اسناد مربوط به توانمندی مالی برابر بند 4 شرایط شرکت در فراخوان ، راهنما ، شرایط  شرکت در فراخوان،پیش نویس قرارداد، فرم‌های مندرج در صفحات 1 الی 4، رزومه، سوابق قراردادهای جاری ، اسناد و مدارک فراخوان و هویتی اشخاص حقیقی و یا حقوقی پس از تائید در پاکت ب و  فرم شماره 5 (پیشنهاد درصد سهم الشرکه) در پاکت ج به صورت کتبی و لاک و مهر شده لغایت 18/2/96 به واحد دبیرخانه شهرداری به آدرس گرگان میدان شهرداری شهرداری گرگان اقدام نمایند./ع

شرایط،اسناد و مدارک موردنیاز سرمایه گذاری مشارکتی :

1-کلیه مراحل برگزاری سرمایه گذاری مشارکتی ، انتخاب برنده و ... تابع شیوه نامه امور سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری ، آئین نامه معاملات شهرداری و اسناد و مدارک پیوست آگهی سرمایه گذاری مشارکتی می باشد .

2- متقاضیان مکلف به رعایت ترتیب تهیه ، شرایط ، اسناد و مدارک مورد نیاز سرمایه گذاری مشارکتی و تسلیم پیشنهادات مطابق با راهنمای شرکت در فراخوان، مفاد آگهی ، شرایط واگذاری، فرم ها، پیش نویس قرارداد ، شیوه نامه و  آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.

3- شرکت در سرمایه گذاری مشارکتی و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری در شیوه نامه و آیین نامه معاملات شهرداری می باشد.

4-متقاضیانی که تمایل به شرکت در سرمایه گذاری مشارکتی را دارند مکلف به ارائه تضمین شرکت در آگهی فراخوان  در پاکت الف و اسناد مربوط به توانمندی مالی برابر بند 4 شرایط شرکت در فراخوان ، راهنما ، شرایط  شرکت در فراخوان،پیش نویس قرارداد، فرم‌های مندرج در صفحات 1 الی 4، رزومه، سوابق قراردادهای جاری ، اسناد و مدارک فراخوان و هویتی اشخاص حقیقی و یا حقوقی پس از تائید در پاکت ب و  فرم شماره 5 (پیشنهاد درصد سهم الشرکه) در پاکت ج به صورت  لاک و مهر شده در مدت زمان تعیین شده در متن آگهی سرمایه گذاری مشارکتی (لغایت 96/2/18) می‌باشند.

5- تضمین شرکت در سرمایه گذاری مشارکتی مبلغ2/000/000/000 ريال تعيين و به صورت ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد واریزی به حساب جاری 0205049790000 نزد بانک ملی شعبه مرکزی گرگان به نام شهرداري گرگان به شرح مدت زمان مندرج در متن آگهی(96/2/18) تعیین و رسید مربوطه در پاکت الف به صورت لاک و مهر شده ارائه گردد.

6-متقاضیانی که تمایل به شرکت در سرمایه گذاری مشارکتی رادارند مکلف به ارائه تضمین شرکت در سرمایه گذاری مشارکتی در مدت زمان تعیین شده در متن آگهی سرمایه گذاری مشارکتی می باشند و به سپرده‌ها و تضمین شرکت در سرمایه گذاری مشارکتی بعد از تاریخ  96/2/18 ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7- متقاضیانی که تمایل به شرکت در سرمایه گذاری مشارکتی رادارند می تواننددر خصوص موضوع آگهی سرمایه گذاری مشارکتی جهت کسب اطلاعات و جزئیات دقیق و هر گونه سوال و ابهام  و بازدید  ظرف مدت زمان مندرج در متن آگهی با هماهنگی امور سرمایه گذاری شهرداری اقدام نمایند . بدیهی است در صورت عدم مراجعه شهرداری هیچگونه مسئولیتی نخواهدداشت.

8- پاکت الف و ب اسناد سرمایه گذاری مشارکتی  روز  سه شنبه  مورخ  96/2/19 راس ساعت 15 در محل سالن اندیشه شهرداری گرگان با حضور اعضای کمیسیون کارشناسی سرمایه گذاری بازگشایی می گردد.

9-  اعتبار اسناد و مدارک مندرج در پاکت الف، ب و ج شرکت کنندگان مطابق با اسناد و مدارک پیوست آگهی سرمایه گذاری مشارکتی حداکثر 60 روز پس از تصویب کمیسیون کارشناسی و هیأت عالی سرمایه گذاری تعیین می گردد.

10-به پیشنهادهای مبهم، مشروط، بدون سپرده و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

11-مدت زمان لازم براي بررسي اسناد و مدارک  پاکت الف و ب شرکت کنندگان در مزايده از تاريخ بازگشايي پاکات  به  مدت  7 روز به استثناي ايام تعطيل تعیین و پس از پایان مدت زمان رسیدگی، گزارش کمیسیون کارشناسی جهت بازگشایی پاکت ج (پیشنهاد قیمت) شرکت کنندگان به هیأت عالی سرمایه گذاری ارجاع و حداکثر ظرف مدت هفت روز به استثنای ایام تعطیل از تاریخ بازگشایی پاکت ج (پیشنهاد قیمت) به برنده سرمایه گذاری مشارکتی ابلاغ می گردد. ضمناً مدت زمان اضافه به مهلت مقرر برابر با آیین نامه معاملات شهرداری تعیین می گردد.

12-شهرداری در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار است و در این صورت تضمین شرکت در سرمایه گذاری مشارکتی شرکت کنندگان مستردد می گردد.

13- هزینه انتشارآگهی ، مالیات و عوارض بر ارزش افزوده، کارشناسی ، نقل و انتقال و هرگونه مالیات ، عوارض  و همچنین کلیه هزینه های اوقاف و آستان قدس رضوی پذیره و سایر موارد که مستلزم ذکر نام است به عهده برنده سرمایه گذاری مشارکتی می باشد .

14-  تضمین حسن اجرای تعهدات مبلغ000/000/000/ 10 ريال تعیین و در قالب ضمانت نامه بانکی قبل از انعقاد  قرارداد اخذ و پس از اتمام مدت زمان بهره برداری و تنظیم صورت جلسه تحویل و تحول به برنده سرمایه گذاری مشارکتی عودت داده خواهد شد.

15- چنانچه برندگان اول و دوم و سوم سرمایه گذاری مشارکتی حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب اولويت در مدت زمان تعیین شده در شیوه نامه سرمایه گذاری و ماده 20 آئین نامه معاملات شهرداری (14 روز به استثنای ایام تعطیل)  به نفع شهرداري  ضبط و سرمایه گذاری مشارکتی تجدید می گردد.

برای دریافت اسناد اینجا کلیک کنید

* تلفن تماس : 2240752 0173

 

حسین صادقلو

شهردار گرگان