نمایش محتوا نمایش محتوا

بازگشت

اجاره تعداد 10 باب مغازه ، 3 باب غرفه ، بشرح جدول پیوست

1

 

 

 

                                                  « آگهی حراج عمومی »

 

 

 

 

شهرداري گرگان با استناد به ماده 29 آئین نامه معاملات شهرداری در نظر دارد نسبت به  اجاره تعداد 10 باب مغازه ، 3 باب غرفه ، بشرح جدول پیوست را از طریق حراج و بر مبنای پایه قیمت کارشناسی اقدام نماید . لذا متقاضیان می‌توانند از تاریخ( انتشار آگهی) 95/10/22ایت تا آخر وقت اداری مورخ  95/11/5 به واحد امور قراردادهاي شهرداري به آدرس : گرگان -ميدان شهرداري شهرداري گرگان و یا به سایت شهرداری گرگان به آدرس www.GORGAN.ir مراجعه و ضمن دریافت اسناد و مدارک حراج از شرایط و نحوه واگذاری اطلاع حاصل نموده و در صورت تمایل با رعایت شرایط، اسناد ومدارک مورد نیاز حراج به شرح ذیل در مورخ 95/11/5 روز سه شنبه(همان روز) رأس ساعت 14:30 (بعد از ظهر) به آدرس : گرگان- میدان شهرداری- شهرداری گرگان- سالن اندیشه مراجعه و اقدام به شرکت در حراج نمایند./ع

شرایط ، اسناد و مدارک موردنیاز حراج:

1- کلیه مراحل برگزاری حراج ، انتخاب برنده و ... مطابق با آئین نامه معاملات شهرداری تعیین می گردد.

2- شرکت در حراج و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری مطابق با آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.

3- متقاضیان مکلف به ارائه کارت شناسایی معتبر در زمان برگزاری حراج می باشند.

4- متقاضیانی که تمایل به شرکت در حراج را دارند مکلف به واریز مبلغ سپرده شرکت در حراج طبق جدول پیوست به تفکیک به حساب جاری 0205049790000 نزد بانک ملی مرکزی گرگان در طی مدت زمان تعیین شده در متن آگهی (لغایت 95/11/5)
می باشند و در غیر اینصورت از شرکت در حراج محروم می باشند.

5- متقاضیانی که تمایل به شرکت در حراج را دارند می توانند در مدت زمان تعیین شده در متن آگهی به آدرس موضوع مورد حراج با هماهنگی مسئول املاک جهت بازدید  مراجعه نمایند.

6-موجر هیچگونه مسئولیتی در قبال لوازم، تأسیسات و تجهیزات منصوبه ندارد و  تنها ابنیه (واحد تجاری) موضوع آگهی می‌باشد

7- هزینه انتشارآگهی، مالیات و عوارض بر ارزش افزوده ،كارشناسي و هرگونه مالیات و عوارض به عهده برنده حراج می باشد.

8- شهرداری در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار است و در این صورت تضمین شرکت در حراج آنان استرداد می‌گردد.

9- برنده حراج از زمان قرائت پیشنهادات حداکثر ظرف مدت 7 روز به استثنای ایام  ‌تعطیل تعیین و پس از موافقت شهردار به نامبرده ابلاغ‌می‌گردد.

10- چنانچه برندگان اول و دوم حراج حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در حراج  آنان به ترتيب اولويت در مدت زمان تعیین شده در ماده 20 آئین‌نامه معاملات شهراری (14 روز به استثنای ایام تعطیل)به نفع شهرداري  ضبط و حراج آن دستگاه تجدید می گردد.

11- برنده حراج ضمن عقد قرارداد مکلف به ارائه چک اجاره بهاء به صورت ماهیانه می باشد . ضمناً چک یا تضمینات صرفاً از برنده مزایده پذیرفته می شود . لذا چک سایر بستگان سببی یا نسبی و ... قابل قبول نمی باشد .

برای دریافت اسناد اینجا کلیک کنید

* تلفن تماس : 01732240752

 حسین صادقلو

  شهردار گرگان