نمایش محتوا نمایش محتوا

بازگشت

اجرای عملیات" احداث زیرگذر عابر پیاده نهارخوران"

1

 

            ((آگهی مناقصه عمومی))

شهرداری گرگان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی پروژه اجرای عملیات" احداث زیرگذر عابر پیاده نهارخورانرا با مبلغ برآورد اولیه 29،448،176،330  ريال بدون تعدیل براساس فهرست بهای راه و باند و زیرسازی راه آهن سال 1396 ، برآورد، نقشه و مشخصات فنی پیوست آگهی مناقصه را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید لذا از کلیه پیمانکاران دارای رتبه 3 راه وباند و یا ابنیه و ساختمان رتبه 3 با ظرفیت آزاد دعوت می شود با ارائه معرفی نامه معتبر وکپی برابر اصل رتبه پیمانکاری از تاریخ96/2/18 لغایت آخر وقت اداری مورخ 96/2/30 به واحد امور قراردادهاي شهرداري به آدرس گرگان –ميدان شهرداري– شهرداري گرگان- طبقه سوم و یا به سايت شهرداري گرگان به آدرس اينترنتي WWW.GORGAN.IR مراجعه و ضمن دریافت اسناد مناقصه نسبت به تکمیل و ارائه اسناد در پاکت الف (تضمین شرکت در مناقصه) پاکت ب (اساسنامه، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات شرکت ، رزومه، صلاحیت پیمانکاری، اسناد و مدارک شرکت در مناقصه) و پاکت ج (پیشنهاد قیمت و آنالیز بهاء) به شرح ذیل در مدت زمان تعیین شده در متن آگهی در پاکت لاك ومهر شده به واحد دبیرخانه شهرداری به آدرس: گرگان– ميدان شهرداري– شهرداري گرگان اقدام نمایند. کمیسیون مناقصه پس از ارزیابی فنی، مناقصه گری که مناسب‌ترین قیمت را پیشنهاد داده باشد به عنوان برنده انتخاب خواهد نمود.ضریب تاثیرفنی برای ارزیابی قیمت‌ها برابر30%میباشد.

شرایط،اسناد و مدارک موردنیاز مناقصه عمومی :

* کلیه مراحل برگزاری مناقصه تابع آئین نامه معاملات شهرداری می‌باشد و شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف شهرداری درآیین‌نامه معاملات شهرداری است.

* متقاضیان مکلف به رعایت ترتیب تهیه ، شرایط و تسلیم پیشنهادات مطابق با آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.

*تضمین شرکت در مناقصه مبلغ  1.500.000.000ریال تعيين و به صورت ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد به حساب جاری 0205049790000 نزد بانک ملی شعبه مرکزی گرگان به نام شهرداري گرگان به شرح مدت زمان تعیین شده در متن آگهی مناقصه واریز و رسید مربوطه در پاکت الف لاک و مهر شده ارائه گردد.

*اعتبار پروژه از محل ردیف 330302 برنامه سوم بودجه عمرانی سال96 شهرداری تأمین می گردد.

*به پیشنهاد قیمت مبهم، نامشخص، مخدوش، بدون سپرده، مشروط و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی برسد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* هزینه انتشارآگهی و پرداخت کلیه کسورات ناشی از اجرای پروژه  به عهده برنده مناقصه می باشد.

*پيمانكاران موظف به ارايه پيشنهاد قيمت بر اسـاس جزييـات نقشـه هـاي منضـم بـه پيمـان و مشخصات فني عمومي و خصوصي ميباشند ، لذا مقادير رديفها و برآورد ارايه شده در اسناد مناقصه صرفاً راهنما بوده و جزء اسناد پيمان محسوب نميشود و استناد به آن هيچگونه حقي را برای پیمانکار ايجـاد نميكند.

* درصورتیکه بعد از انعقاد پیمان و در حین اجرای کار تغییراتی در مشخصات فنی(از جمله تغییر نوع مصالح) و یا نقشه های اجرایی از طرف کارفرما به پیمانکار ابلاغ گردد و این تغییرات،نوع مصالح و یا حجم عملیات کار را نسبت به نقشه های اولیه تغییر دهد، پیمانکار مکلف به انجام کار با نرخ پیمان و برآوردهای اولیه با ضریب پیشنهادی پیمان میباشد.

* مطابق با آئین نامه معاملات شهرداری و تضمین برای معاملات دولتی مبلغ پیش پرداخت تا سقف بیست درصد(20%) مبلغ قرارداد با نظر کارفرما در قبال ارائه ضمانتنامه بانکی و تضمین حسن انجام تعهدات حداقل  پنج درصد(5% ) مبلغ اولیه پیمان تعیین، اخذ، پرداخت و مستهلک می‌گردد.

*معیارها و روش ارزیابی کیفی و کمی شرکت کنندگان بر اساس ارائه مستندات رزومه ( مفاصا حساب تأمین اجتماعی یا صورتجلسه تحویل موقت و یا قطعی همراه با قراردادهای مربوطه) اجرای  پروژه مشابه حداقل به مبلغ30/000/000/000 ريال تعیین می گردد.

* پرداخت صورت وضعیت ها به پیمانکار به صورت 50% نقدی و 50% تهاتر انجام می پذیرد و کلیه کسورات پیمان از بخش نقدی کسر میگردد.

* میزان خسارت تاخیر غیر مجاز اجرای پروژه علاوه بر جرائم مندرج در ماده 50 شرایط عمومی پیمان به ازای هر روز تاخیر مبلغ 30.000.000 ريال تعیین و با تایید واحد عمران در هر مرحله از پرداخت، محاسبه و کسر می گردد.

* شهرداری در رد یا قبول شرکتهایی که دارای تعداد دو پروژه همزمان در حال اجرا در شهرداری می باشند مختار است.

* شهرداری در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار و در این صورت تضمین شرکت در مناقصه استرداد می گردد.

* مدت‌زمان اجرای پروژه 12 ماه می باشد .

* پاکت اسناد مناقصه روز یکشنبه مورخ96/2/31 رأس ساعت 14:30 در محل سالن اندیشه شهرداری گرگان بازگشایی می‌گردد.

* مدت زمان لازم براي بررسي پيشنهادات و تشخيص برنده مناقصه از تاريخ بازگشايي و قرائت پیشنهادها حداکثر ظرف مدت  7 روز  به استثنای ایام تعطیل تعيين و پس از موافقت شهردار حداکثرظرف مدت 5 روز به استثنای ایام تعطیل به برنده مناقصه ابلاغ می گردد.

* چنانچه برندگان اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب اولويت در مدت زمان تعیین شده در ماده 20 آئین نامه معاملات شهرداری (14 روز به استثنای ایام تعطیل)  به نفع شهرداري  ضبط و مناقصه تجدید می گردد.

رای دریافت اسناد اینجا کلیک کنید

تلفن تماس : 2240752 0173

                                               شهردار گرگان

                                                 حسین صادقلو