نمایش محتوا نمایش محتوا

بازگشت

احداث کانال و پوشش در ابتدای جاده آق‌قلا نبش ورودی کریم‌آباد

1

 

" آگهي مناقصه عمومي "

شهرداری گرگان درنظر دارد پروژه احداث کانال و پوشش در ابتدای جاده آق‌قلا نبش ورودی کریم‌آباد را با مبلغ برآورد اولیه 1/353/117/921 ريال بدون تعدیل بر مبنای فهرست بهاء پایه رشته راه،راه آهن وباندفرودگاه سال  95 ، برآورد اولیه پیوست آگهی مناقصه به شرکت‌های پیمانکاری واجد شرایط واگذار نماید. لذا شرکتهای پیمانکاری دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری پایه رشته راه،راه آهن وباندفرودگاه می‌توانند از تاریخ 96/2/13 لغایت پایان وقت اداری مورخ 96/2/23 به واحد امور قراردادهاي شهرداري به آدرس گرگان ميدان شهرداري شهرداري گرگان-طبقه سوم و یا به سايت شهرداري گرگان به آدرس اينترنتي WWW.GORGAN.IR مراجعه و ضمن دریافت اسناد مناقصه نسبت به تکمیل و ارائه اسناد در پاکت الف (تضمین شرکت در مناقصه) پاکت ب (رزومه، صلاحیت پیمانکاری، اسناد و مدارک شرکت در مناقصه، شرکت و ...) و پاکت ج (پیشنهاد قیمت) به شرح ذیل در مدت زمان تعیین شده در متن آگهی در پاکت لاك ومهر شده به واحد دبیرخانه شهرداری به آدرس: گرگانميدان شهرداري شهرداري گرگان اقدام نمایند. ص

 

 

 

شرایط،اسناد و مدارک موردنیاز مناقصه عمومی :

* کلیه مراحل برگزاری مناقصه تابع آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.

* متقاضیان مکلف به رعایت ترتیب تهیه ، شرایط و تسلیم پیشنهادات مطابق با آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.

*تضمین شرکت در مناقصه  مبلغ 70.000.000 ریال تعيين و به صورت ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد به حساب جاری 0205049790000  نزد بانک ملی شعبه مرکزی گرگان به نام شهرداري گرگان به شرح مدت زمان تعیین شده در متن آگهی مناقصه واریز و رسید مربوطه در پاکت الف لاک و مهر شده ارائه گردد.

*اعتبار پروژه از محل ردیف 320101  برنامه دوم بودجه سال 96 شهرداری تأمین می گردد.

* متقاضیانی که تمایل به شرکت در مناقصه رادارند مکلف به ارائه تضمین شرکت در مناقصه در پاکت الف، اسناد و مدارک شرکت در مناقصه ، رزومه، صلاحیت پیمانکاری و ...  در پاکت ب و پیشنهاد قیمت در پاکت ج به صورت پلمپ شده در مدت زمان تعیین شده در متن آگهی و شرایط، اسناد و مدارک موردنیاز مناقصه می باشند.

*متقاضیانی که تمایل به شرکت در مناقصه را دارند می توانند ظرف مدت زمان تعیین شده در متن آگهی به آدرس موضوع مورد مناقصه جهت بازدید مراجعه نمایند.

*به پیشنهاد قیمت مبهم، نامشخص، مخدوش، بدون سپرده، مشروط و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در اگهی برسد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* هزینه انتشارآگهی  و پرداخت کلیه کسورات ناشی از اجرای پروژه  به عهده برنده مناقصه می باشد.

* مبلغ پیش پرداخت و تضمین حسن انجام تعهدات مطابق با آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی و شهرداری به ترتیب معادل بیست درصد(20%)و پنج درصد(5% ) مبلغ اولیه پیمان تعیین می گردد.

* میزان خسارت تاخیر غیر مجاز اجرای پروژه علاوه بر جرائم مندرج در ماده 50 شرایط عمومی پیمان به ازای هر روز تاخیر مبلغ 1.500.000 ریال تعیین و در هر مرحله از پرداخت محاسبه و کسر می گردد.

* شهرداری در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار و در این صورت تضمین شرکت در مناقصه استرداد می گردد.

* مدت‌زمان اجرای پروژه  2 ماه و اعتبار پیشنهاد قیمت شرکت کنندگان مطابق با آگهی مناقصه و برآورد پیوست آن تا مرحله پس از موافقت شهردار تعیین‌می‌گردد .

* پاکت اسناد مناقصه روز  یکشنبه مورخ96/2/24 رأس ساعت 14:30 در محل سالن اندیشه شهرداری گرگان بازگشایی می‌گردد.

* مدت زمان لازم براي بررسي پيشنهادات ، تشخيص به برنده مناقصه از تاريخ بازگشايي به مدت  7 روز تعيين و پس از موافقت شهردار حداکثرظرف مدت 5 روز به استثنای ایام تعطیل به برنده مناقصه ابلاغ می گردد.

* چنانچه برندگان اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب اولويت در مدت زمان تعیین شده در ماده 20 آئین نامه معاملات شهرداری (14 روز به استثنای ایام تعطیل)  به نفع شهرداري  ضبط و مناقصه تجدید می گردد

برای دریافت اسناد اینجا کلیک کنید

تلفن تماس : 2240752 0173

حسین صادقلو

شهردار گرگان