نمایش محتوا نمایش محتوا

بازگشت

احداث ساختمان ، محوطه سازی و دیوارکشی مجموعه رفاهی کارکنان شهرداری گرگان

1

"اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی شماره6474/4 مورخ1396/2/10"

شهرداری گرگان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی پروژه اجرای عملیات" احداث ساختمان مجموعه رفاهی کارکنان شهرداری گرگان" را با مبلغ برآورداولیه 77/527/124/682ريال بدون تعدیل و به صورت سرجمع بر مبنای فهارس بهاء پایه رسته ساختمان ،تاسیسات مکانیکی و برقی سال 1396 ، برآورد، نقشه و مشخصات فنی پیوست آگهی مناقصه را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید لذا از کلیه پیمانکاران دارای توامان رتبه سه ساختمان وهمینطور پنج تاسیسات با ظرفیت آزاد دعوت می شود با ارائه معرفی نامه معتبر وکپی برابر اصل رتبه پیمانکاری از تاریخ1396/2/13 لغایت آخر وقت اداری مورخ 1396/2/26 به واحد امور قراردادهاي شهرداري به آدرس گرگان –ميدان شهرداري– شهرداري گرگان- طبقه سوم و یا به سايت شهرداري گرگان به آدرس اينترنتي WWW.GORGAN.IR مراجعه و ضمن دریافت اسناد مناقصه نسبت به تکمیل و ارائه اسناد در پاکت الف (تضمین شرکت در مناقصه) پاکت ب (اساسنامه، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات شرکت ، رزومه، صلاحیت پیمانکاری، اسناد و مدارک شرکت در مناقصه) و پاکت ج (پیشنهاد قیمت و آنالیز بهاء) به شرح ذیل در مدت زمان تعیین شده در متن آگهی در پاکت لاك ومهر شده به واحد دبیرخانه شهرداری به آدرس: گرگان– ميدان شهرداري– شهرداري گرگان اقدام نمایند. کمیسیون مناقصه پس از ارزیابی فنی، مناقصه گری که مناسب ترین قیمت را پیشنهاد داده باشد به عنوان برنده انتخاب خواهد نمود. ضریب تاثیر فنی برای ارزیابی قیمت ها برابر 30% می باشد.

شرایط،اسناد و مدارک موردنیاز مناقصه عمومی :

* کلیه مراحل برگزاری مناقصه تابع آئین نامه معاملات شهرداری می باشد و شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف شهرداری در آیین نامه معاملات شهرداری است.

* متقاضیان مکلف به رعایت ترتیب تهیه ، شرایط و تسلیم پیشنهادات مطابق با آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.

*تضمین شرکت در مناقصه مبلغ4/000/000/000ریال تعيين و به صورت ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد به حساب جاری 0205049790000 نزد بانک ملی شعبه مرکزی گرگان به نام شهرداري گرگان به شرح مدت زمان تعیین شده در متن آگهی مناقصه واریز و رسید مربوطه در پاکت الف لاک و مهر شده ارائه گردد.

*اعتبار پروژه از محل ردیف360105 بودجه سال96 شهرداری تأمین می گردد.

* متقاضیانی که تمایل به شرکت در مناقصه رادارند مکلف به ارائه تضمین شرکت در مناقصه در پاکت الف، اساسنامه، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات شرکت ، رزومه، صلاحیت پیمانکاری، اسناد و مدارک شرکت در مناقصه در پاکت ب و پیشنهاد قیمت وآنالیزبهاء در پاکت ج به صورت پلمپ شده در مدت زمان تعیین شده در متن آگهی و شرایط، اسناد و مدارک موردنیاز مناقصه می باشند.

*متقاضیانی که تمایل به شرکت در مناقصه را دارند می توانند ظرف مدت زمان تعیین شده در متن آگهی به آدرس موضوع مورد مناقصه جهت بازدید مراجعه نمایند.

*به پیشنهاد قیمت مبهم، نامشخص، مخدوش، بدون سپرده، مشروط و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی برسد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* هزینه انتشارآگهی و پرداخت کلیه کسورات ناشی از اجرای پروژه  به عهده برنده مناقصه می باشد.

*پيمانكاران موظف به ارايه پيشنهاد قيمت بر اسـاس جزييـات نقشـه هـاي منضـم بـه پيمـان و مشخصات فني عمومي و خصوصي بوده و درصورت فقدان جزئیات موردنیاز مکلف به رعایت دیتیل های استاندارد سازمان برنامه و بودجه میباشند فلذا مقادير رديفها و برآورد ارايه شده در اسناد مناقصه صرفاً راهنما بوده و جزء اسناد پيمان محسوب نميشود و استناد به آن هيچگونه حقي را برای پیمانکار ايجـاد نميكند.

* درصورتیکه بعد از انعقاد پیمان و در حین اجرای کار تغییراتی در مشخصات فنی(از جمله تغییر نوع مصالح) و یا نقشه های اجرایی از طرف کارفرما به پیمانکار ابلاغ گردد و این تغییرات،نوع مصالح و یا حجم عملیات کار را نسبت به نقشه های اولیه تغییر دهد، پیمانکار مکلف به انجام کار با نرخ پیمان و برآوردهای اولیه با ضریب پیشنهادی پیمان میباشد.

* مطابق با آئین نامه معاملات شهرداری و تضمین برای معاملات دولتی مبلغ پیش پرداخت تا سقف بیست درصد(20%) مبلغ قرارداد با نظر کارفرما در قبال ارائه ضمانتنامه بانکی و تضمین حسن انجام تعهدات حداقل  پنج درصد(5% ) مبلغ اولیه پیمان تعیین، اخذ، پرداخت و مستهلک می‌گردد.

*معیارها و روش ارزیابی کیفی و کمی شرکت کنندگان بر اساس ارائه مستندات رزومه ( مفاصا حساب تأمین اجتماعی یا صورتجلسه تحویل موقت و یا قطعی همراه با قراردادهای مربوطه) اجرای  پروژه  مشابه حداقل به مبلغ75/000/000/000ريال تعیین می گردد.

* پرداخت صورت وضعیت ها به پیمانکار به صورت 50% نقدی و 50% تهاتر با رعایت قوانین و مقررات انجام می پذیرد و کلیه کسورات پیمان از بخش نقدی کسر میگردد.

* میزان خسارت تاخیر غیر مجاز اجرای پروژه علاوه بر جرائم مندرج در ماده 50 شرایط عمومی پیمان به ازای هر روز تاخیر مبلغ 30.000.000 ريال تعیین و با تایید واحد عمران در هر مرحله از پرداخت، محاسبه و کسر می گردد.

* شهرداری در رد یا قبول شرکتهایی که دارای تعداد دو پروژه همزمان در حال اجرا در شهرداری می باشند مختار است.

* شهرداری در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار و در این صورت تضمین شرکت در مناقصه استرداد می گردد.

* مدت‌زمان اجرای پروژه 14 ماه می باشد .

* پاکت اسناد مناقصه روز چهارشنبه مورخ 96/2/27 رأس ساعت 14:30 در محل سالن اندیشه شهرداری گرگان بازگشایی می‌گردد.

* مدت زمان لازم براي بررسي پيشنهادات و تشخيص برنده مناقصه از تاريخ بازگشايي و قرائت پیشنهادها حداکثر ظرف مدت  7 روز  به استثنای ایام تعطیل تعيين و پس از موافقت شهردار وتصویب شورای اسلامی شهر گرگان حداکثرظرف مدت 5 روز به استثنای ایام تعطیل به برنده مناقصه ابلاغ می گردد.

* چنانچه برندگان اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب اولويت در مدت زمان تعیین شده در ماده 20 آئین نامه معاملات شهرداری (14 روز به استثنای ایام تعطیل)  به نفع شهرداري  ضبط و مناقصه تجدید می گردد.

برای دریافت اسناد اینجا را کلیک کنید

فایل شماره1 - فایل شماره 2 - فایل شماره 3 

تلفن تماس : 2240752 0173

حسین صادقلو

شهردار گرگان