شهرهای خواهرخوانده گرگان شهرهای خواهرخوانده گرگان

1. شهر سامسون ترکیه

شهر سامسون ترکیه در سال 2006 میلادی با شهر گرگان خواهرخوانده نامیده شدند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد شهر سامسون واقع در استان سامسون ترکیه مراجعه فرمایید به: 

www.samsun.bel.tr

 

2. شهر اکتائو قزاقستان

شهر اکتائو قزاقستان در سال 2007 میلادی با شهر گرگان خواهرخوانده نامیده شدند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد شهر اکتائو قراقستان مراجعه فرمایید به: 

www.aktau-info.kz