اخبار اخبار

ناشر دارایی ناشر دارایی

بازگشت

آغاز اولین دوره مسابقات صعود و فرود آتش نشانان شهرداري گرگان از برج هاي عملیاتی

آغاز اولین دوره مسابقات صعود و فرود آتش نشانان شهرداري گرگان از برج  هاي عملیاتی