اخبار اخبار

ناشر دارایی ناشر دارایی

بازگشت

اجرای عملیات عمراني احداث کانال با پوشش در خيابان شهيد رجايي -گلشن چهارم در محدوده شهرداري منطقه دو گرگان

اجرای عملیات عمراني احداث کانال با پوشش در خيابان شهيد رجايي -گلشن چهارم در محدوده شهرداري منطقه دو گرگان