اخبار اخبار

ناشر دارایی ناشر دارایی

بازگشت

آيا مي دانيد؟ استقرار يك فروند هواپيماي پهن پيكر و تبديل آن به رستوران و مركز آموزش دانستنيهاي هوايي در ناهارخوران يكي از برنامه هاي سال ١٣٩٦ شهردا

آيا مي دانيد؟

   استقرار يك فروند هواپيماي پهن پيكر و تبديل آن به رستوران و مركز آموزش دانستنيهاي هوايي در ناهارخوران يكي از برنامه هاي سال ١٣٩٦ شهرداري گرگان است؟