اخبار اخبار

بازگشت

اجراي عملیات احداث نوه و لوله گذاری جهت هدایت آبهای سطحی در کوچه صیاد ۸ در محدوده شهرداري منطقه يك

اجراي عملیات احداث نوه و لوله گذاری جهت هدایت آبهای سطحی در کوچه صیاد ۸ در محدوده شهرداري منطقه يك

 


ناشر دارایی ناشر دارایی