اخبار اخبار

بازگشت

اجرای عملیات عمراني احداث کانال با پوشش در خيابان شهيد رجايي -گلشن چهارم در محدوده شهرداري منطقه دو گرگان

اجرای عملیات عمراني احداث کانال با پوشش در خيابان شهيد رجايي -گلشن چهارم در محدوده شهرداري منطقه دو گرگان

 


ناشر دارایی ناشر دارایی