اخبار اخبار

بازگشت

اجرای کانال هدايت آبهاي سطحي در خیابان دانشجو نبش گل تپه ٥ در محدوده شهرداري منطقه ٣ گرگان

اجرای کانال  هدايت آبهاي سطحي در خیابان دانشجو نبش گل تپه ٥ در محدوده  شهرداري منطقه ٣ گرگان

 


ناشر دارایی ناشر دارایی