اخبار اخبار

بازگشت

آغاز عملیات اجرای کانال با پوشش در خیابان امام خمینی (ره ) - آفتاب دهم در محدوده شهرداري منطقه دو گرگان

آغاز عملیات اجرای کانال با پوشش در خیابان امام خمینی (ره ) - آفتاب دهم در محدوده شهرداري منطقه دو گرگان

 


ناشر دارایی ناشر دارایی