اخبار اخبار

بازگشت

اجراي عمليات شستشو ؛ نظافت و پاكسازي مبلمان شهري اقدامي هر روزه براي پاكيزه تر ماندن شهر از حوزه معاونت خدمات شهري شهرداري گرگان

اجراي عمليات شستشو ؛ نظافت و پاكسازي مبلمان شهري  اقدامي هر روزه  براي پاكيزه تر ماندن شهر از حوزه معاونت خدمات شهري شهرداري گرگان


ناشر دارایی ناشر دارایی