اخبار اخبار

بازگشت

اجرای عملیات عمراني پیاده روسازی در خيابان ابوذر ۴۱ در محدوده شهرداري منطقه دو گرگان

اجرای عملیات  عمراني پیاده روسازی  در خيابان ابوذر ۴۱ در محدوده شهرداري منطقه دو گرگان


ناشر دارایی ناشر دارایی