اخبار اخبار

بازگشت

آموزش ايمني و اطفاء حريق به دانش آموزان مدارس در اردوگاه دانش آموزی نشاط - توسکستان - از سوي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري گرگان

آموزش  ايمني و اطفاء حريق به دانش آموزان مدارس در اردوگاه دانش آموزی نشاط - توسکستان - از سوي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري گرگان


ناشر دارایی ناشر دارایی