اخبار اخبار

بازگشت

نصب کفپوش ايمن در زمین بازی کودکان در پارک شهر از سوي سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري گرگان

نصب کفپوش  ايمن در زمین بازی کودکان در پارک شهر از سوي سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري گرگان

جهت ایمن سازی فضای بازی کودکان در پارک شهر پس از تغییر مکان این فضا به محلی دورتر از مسیر سواره در قسمت میانی پارک شهر ؛ سازمان پارک ها اقدام به تجهيز  آن با وسایل بازی به روز و استاندارد و همچنین کف سازی با کف پوش های مناسب و استاندارد با طرحی جدید نموده است.


ناشر دارایی ناشر دارایی