اخبار اخبار

بازگشت

تمرین صعود و فرود از ارتفاع از برج عملیاتی سازمان آتش نشاني شهرداري گرگان

تمرین صعود و فرود از ارتفاع  از برج عملیاتی سازمان آتش نشاني شهرداري گرگان


ناشر دارایی ناشر دارایی