ناشر دارایی ناشر دارایی

بازگشت

اجراي عملیات هرس درختان سطح شهر

اجراي عملیات هرس درختان سطح شهر به منظور اصلاح ساختار اسکلتی درختان ، رفع مزاحمتهای مردمی ، آزاد سازی خطوط سیم برق بصورت ویژه  از سوي سازمان پارکها و فضای سبزشهرداري گرگان

 


آخرین اخبار آخرین اخبار