اخبار اخبار

برگزاری جشنواره ورزشي معلولان از سوي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري گرگان

برگزاری جشنواره ورزشي معلولان از سوي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري گرگان اولین جشنواره  پیاده روی ومسابقات ورزشی ویژه  ی معلولین استان و شهرستان در رشته های بوچیا،پرتاب آزاد...

ناشر دارایی ناشر دارایی