ناشر دارایی ناشر دارایی

بازگشت

نشست فوق العاده مديران شهرداري گرگان و سازمانهاي تابعه به منظور هماهنگي اقدامات ويژه براي هرچه باشكوه تر برگزار شدن تر اجلاسيه ٤٠٠٠ شهيد استان گلستا

نشست فوق العاده مديران شهرداري گرگان و سازمانهاي تابعه  به منظور هماهنگي اقدامات ويژه براي  هرچه باشكوه تر برگزار شدن تر اجلاسيه ٤٠٠٠ شهيد استان گلستان


آخرین اخبار آخرین اخبار