حدیث روز

 
امام علی(ع) می فرماید : بپرهیز از این که خود را برای دیگران بیارایی و با انجام گناه به جنگ با خدا برخیزی
امروز : دوشنبه, 05 فروردین 1398

ابنیه و ساختمان واقع در عرصه ی ضلع شمال شرقی میدان نهارخوران طبق سازه با وضعیت موجود در آن، به مساحت تقریبی 1200 مترمربع جهت راه اندازی مجتمع پذیرایی و تفریحی (بدون پذیرش اقامتی) از طریق برگزاری مزایده کتبی
« آگهی مزایده عمومی »
شهرداری گرگان با استناد به ماده 30 آئین نامه معاملات شهرداری و دستور شماره 67418-97/12/2در نظر دارد ابنیه و ساختمان واقع در عرصه ی ضلع شمال شرقی میدان نهارخوران طبق سازه با وضعیت موجود در آن، به مساحت تقریبی 1200 مترمربع جهت راه اندازی مجتمع پذیرایی و تفریحی (بدون پذیرش اقامتی) از طریق برگزاری مزایده کتبی بصورت اجاره ماهیانه برای مدت 3 سال (سه) بر مبنای پایه قیمت کارشناسی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید . لذا متقاضیان می توانند از تاریخ (انتشار آگهی) از شنبه 97/12/13 لغایت پایان وقت اداری 97/12/25 به واحد امور قراردادهای شهرداری "به آدرس : گرگان - میدان شهرداری – شهرداری گرگان شماره تلفن 11-32424010 -32240752یا به نشانی اینترنتی WWW.Gorgan.ir مراجعه و ضمن دریافت اسناد مزایده نسبت به تکمیل و ارائه اسناد به شرح ذیل :
پاکت الف : حاوی تضمین شرکت در مزایده
پاکت ب : مدارک شناسایی شامل کپی شناسنامه و کارت ملی برای اشخاص حقیقی و اسناسنامه و آگهی آخرین تغییرات برای اشخاص حقوقی و پرینت حساب بانکی به مدت 6 ماهه قبل از آگهی با گردش حداقل 10/000/000/000 ريال و با مانده موجودی حداقل 2/000/000/000 ريال و رزومه انجام کار مرتبط با موضوع آگهی (مدرکی که نشان دهنده آشنایی و توانایی متقاضی به امورات رستوران و مراکز گردشگری ، تفریحی و تغذیه برای اشخاص حقیقی و حقوقی
پاکت ج : حاوی برگ پیشنهاد قیمت ( تکمیل شده) و تکمیل و امضاء فرم تعهدنامه عدم مشمولیت قانون منع مداخله کارکنان دولت .
متقاضیان مکلفند مدارک خواسته شده را در مدت زمان تعیین شده در متن آگهی در پاکت های لاک و مهر شده بصورت جداگانه به واحد دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند .
شرایط ، اسناد و مدارک مورد نیاز مزایده :
1-کلیه مراحل برگزاری مزایده ، انتخاب برنده و ... مطابق با آئین نامه معاملات شهرداری تعیین می گردد .
2-شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول کلیه شروط و تکالیف شهرداری مطابق با آئین نامه معاملات شهرداری می باشد .
3-متقاضیان مکلف به رعایت ترتیب تهیه ، شرایط و تسلیم پیشنهادات مطابق با آئین نامه معاملات شهرداری می باشد .
4-سپرده شرکت در مزایده مبلغ 1/100/000/000 ريال تعیین که می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر و یا وجه نقد به حساب جاری 0205049790000 نزد بانک ملی شعبه مرکزی گرگان به نام شهرداری گرگان به شرح مدت زمان تعیین شده در متن آگهی مزایده واریز و اصل ضمانتنامه و یا فیش واریزی مربوطه در پاکت الف لاک و مهر شده ارائه گردد .
5-متقاضیانی که تمایل به شرکت در مزایده را دارند می توانند در مدت زمان تعیین شده در متن آگهی به آدرس موضوع مورد مزایده با هماهنگی شهرداری جهت بازدید مراجعه نمایند و بدینوسیله با واریز وجه سپرده اعلام می نماید که از کلیه شرایط و مشخصات و مختصات موضوع آگهی اطلاع کامل داشته است .
6-به پیشنهاد قیمت مبهم ، نامشخص ، مخدوش ، بدون سپرده ، مشروط و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل گردد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد .
7-برنده مزایده مکلف است 30% از مبلغ کل اجاره پیشنهادی سه سال خود را بعنوان حسن انجام معامله قبل از انعقاد قرارداد نقداً به حساب سپرده شهرداری واریز یا معادل آن ضمانتنامه بانکی معتبر ارائه نماید و ترتیب استرداد آن مطابق آیین نامه معاملات شهرداری پس از تحویل موضوع قرارداد می باشد .
8-برنده مزایده مکلف است جهت اجاره ماهیانه خود در طول مدت قرارداد چک بانکی معتبر (صیاد) بصورت حداکثر 3 ماهه (سه ماهه) تسلیم شهرداری نمایند .
9-برنده مزایده مکلف است قبل از انعقاد قرارداد تعهدنامه محضری درخصوص تخلیه و تحویل مکان را تکمیل و تحویل شهرداری نماید.
10-برنده مزایده مکلف به انجام کلیه امور خواسته شده در شرح خدمات پیوست قرارداد در طول مدت قرارداد می باشد .
11-مدت زمان قرارداد اجاره 36 ماه (سه سال) از تاریخ انعقاد قرارداد می باشد .
12-هزینه انتشار آگهی ، کارشناسی ، کسورات قانونی (مالیات و عوارض و هرگونه عوارض صنفی و شهرداری ، بهداشت و ... ) به عهده برنده مزایده می باشد .
13-شهرداری در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار است .
14-پاکت اسناد مزایده طبق آیین نامه معاملات شهرداری در شهرداری بازگشایی و نتایج آن متعاقباً طبق آیین نامه در مهلت مقرر اعلام  می گردد .
15-معیارها و روش ارزیابی کیفی شرکت کنندگان طبق شرایط مندرج در برگه شرح خدمات و آیین نامه معاملات شهرداری تعیین می گردد .
16-امضاء و تائید فرم تعهد نامه پیشنهاد دهنده قیمت در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان دولتی در معاملات
17-اشخاص حقیقی و یا حقوقی که دارای پرونده در مراجع قضایی با شهرداری گرگان و یا سازمان های وابسته باشند، از ارائه پیشنهاد قیمت محروم می باشند و حق شرکت در مزایده را نداشته و در صورت ارایه پیشنهاد قیمت شهرداری  از بازگشایی پاکات مربوطه خودداری می شود.
18-کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی که حداقل در سه سال اخیر جزء لیست سیاه ( کسانی که برنده استعلام بهاء / مزایده ها و یا مناقصه شهرداری بوده اند ، لیکن از دریافت ابلاغ نفر اول و یا نفر دوم امتناع و یا خودداری نموده اند و منتج به عدم انعقاد قرارداد شده اند . ) و یا به هر نحوی از انحا به شهرداری بدهی جاری و یا معوقه داشته باشند به پیشنهاد قیمت ارسالی آنان ترتیب اثر داده نمی شود .
19-شرکت کنندگان بایستی کلیه اسناد و مدارک خواسته شده را در پاکت مناسب گذاشته و لاک و مهر نموده و در تاریخ مقرر به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند .
20-پاکات واصله اسناد مزایده روز شنبه مورخ 97/12/26 در سالن اندیشه با حضور اعضاء کمیسیون مزایده باز و قرائت خواهد شد .
21-مدت زمان لازم برای بررسی پیشنهادات ، تشخیص و ابلاغ به برنده مزایده از تاریخ بازگشایی برابر آیین نامه مالی شهرداری و اخذ مجوز از شهرداری و شورای اسلامی شهر گرگان می باشد .
22-برنده مزایده از زمان قرائت پیشنهادات حداکثر ظرف مدت 12 روز به استثنای ایام تعطیل تعیین و پس از سیر مراحل قانونی و اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر گرگان به نامبرده ابلاغ می گردد .
23-چنانچه برندگان اول و دوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب اولویت در مدت زمان تعیین شده در ماده 20 آئین نامه معاملات شهرداری ( 14 روز به استثنای ایام تعطیل ) به نفع شهرداری گرگان ضبط و مزایده تجدید می گردد .
24-شرکت کننده مکلف است از وضعیت موجود مورد اجاره (عین مستأجره) بازدید و کلیه اماکن و تأسیسات را روئیت نماید به نحوی که بعد از شرکت در مزایده هیچگونه ادعایی مبنی بر عدم روئیت یا وجود عیب یا نقص یا عناوین مشابه از سوی مستأجر پذیرفتنی نخواهد بود.
25-در صورت نیاز به مرمت یا بازسازی شهرداری تکلیفی نداشته و کلیه هزینه ها اعم از جزئی و کلی بر عهده مستأجر بوده و ادعایی  از بابت هزینه های انجام شده از سوی مستأجر پذیرفتنی نخواهدبود.

 

برای دریافت اسناد اینجا کلیک کنید

 

تلفن تماس : 32240752- 017
تاریخ انتشار آگهی : 11/12/97
عبدالرضا دادبود
شـهردار گرگان

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent
سوال: حاصل جمع دو + سه = (به عدد) - برای تشخیص ربات از انسان
پاسخ:*
 

شهرداری گرگان

شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت