حدیث روز

 
امام مهدی (عج) می فرماید : هنگام ظهور فرج را خدا می داند و بس و هر که برای ظهور من وقتی تعیین کند دروزغگو است.
امروز : سه شنبه, 24 مهر 1397

مزایده رستوران النگدره

« آگهی مزایده عمومی»
سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری گرگان با استناد به ماده 30 آئین نامه معاملات شهرداری و دستور شماره 688-97/2/16 درنظر دارد ساختمان واقع در پارک جنگلی النگدره طبق سازه با وضعیت موجود در آن  را بهمراه عرصـــــه مجاور جمعا به مساحت تقریبی 310 متر مربع جهت راه اندازی رستوران پذیرایی(بدون پذیرش اقامتی) از طريق برگزاری مزایده کتبی بصورت اجاره ماهیانه برای مدت 3 سال(سه) برمبنای پايه قيمت كارشناسي به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واجد الاشرایط واگذار نماید . لـذا متقاضیان می توانند از تاریخ( انتشار آگهی) از شنبه 97/7/7  لغایت 97/7/28  به واحد امور قراردادهاي سازمان" به آدرس: گرگان- خیابان شهید رجایی ، نبش چهار راه رسالت ، سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری گرگان شماره تلفن 32436002- 32436003 یا به نشانی اینترنتی www. Gorgan. ir مراجعه و ضمن دریافت اسناد مزایده نسبت به تکمیل و ارائه اسناد در پاکت الف اصل تضمین شرکت در مزایده - مدارک شناسایی شامل کپی کارت ملی و شناسنامه و ارائه گواهی مانده موجودی حساب بانکی حداقل 1/000/000/000 ریال منتهی به آگهی به نام شخص شرکت کننده برای اشخاص حقیقی و همچنین اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات شرکت برای اشخاص حقوقی و ارائه مدارکی که نشان دهد متقاضی آشنایی و توانایی مدیریت رستوران و یا مراکز گردشگری، تفریحی و تغذیه مرتبط و مفید را دارا می باشند در پاکت ب -تکمیل برگ ارائه پیشنهاد قیمت و تکمیل و امضاء فرم تعهدنامه و عدم شمولیت قانون منع مداخله کارکنان دولت در پاکت ج به شرح ذیل در مدت زمان تعیین شده در متن آگهی در پاکتهای لاك ومهر شده بصورت جداگانه به واحد دبیرخانه سازمان تحویل نمایند.
 شرایط ، اسناد و مدارک موردنیاز مزایده:
1- کلیه مراحل برگزاری مزایده ، انتخاب برنده و ... مطابق با آئین نامه معاملات شهرداری تعیین می گردد.
 2- شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول کلیه شروط و تکالیف سازمان مطابق با آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.
  3- متقاضیان مکلف به رعایت ترتیب تهیه ، شرایط و تسلیم پیشنهادات مطابق با آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.  
4- سپرده شرکت در مزایده  مبلغ 500/000/000 ریال تعيين که می بایست به  صورت ضمانت نامه بانکی معتبر و یا وجه نقد به حساب جاری 1050694481  نزد بانک رسالت کلیه شعب به نام سازمان سیما منظر و فضای سبزشهری شهرداری گرگان به شرح مدت زمان تعیین شده در متن آگهی مزایده  واریز و رسید مربوطه در پاکت الف لاک و مهر شده ارائه گردد..
5- متقاضیانی که تمایل به شرکت در مزایده را دارند می توانند در مدت زمان تعیین شده در متن آگهی به آدرس موضوع مورد مزایده با هماهنگی سازمان جهت بازدید مراجعه نمایند.و بدین وسیله با واریز وجه سپرده اعلام می نماید که از کلیه شرایط و مشخصات و مختصات موضوع آگهی اطلاع کامل داشته است.
6- به پیشنهاد قیمت مبهم، نامشخص، مخدوش، بدون سپرده، مشروط و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در اگهی واصل گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
7- برنده مزایده مکلف است حداقل 20% از مبلغ کل اجاره پیشنهادی سه سال  خود را بعنوان حسن انجام معامله قبل از انعقاد قرارداد نقدا به حساب سپرده سازمان واریز یا معادل آن ضمانتنامه بانکی معتبر ارائه نماید و ترتیب استــــــرداد آن مطابق آیین نامه معاملات شهـــــرداری پس از تحویل موضوع قـــــرارداد می باشد.
8- برنده مزایده مکلف است جهت اجاره ماهیانه خود در طول مدت قرارداد چک بانکی معتبر بصورت حداکثر 3 ماهه(سه ماهه) تسلیم سازمان  نمایند.
9- برنده مزایده مکلف است قبل از انعقاد قرارداد تعهدنامه محضری در خصوص تخلیه و تحویل مکان از ابتدای قرارداد لغایت پایان قرارداد به سازمان میباشد.
10- برنده مزایده مکلف به انجام کلیه امور خواسته شده در شرح خدمات پیوست قرارداد در طول مدت قرارداد می باشد.
11- مدت‌زمان اجرای پروژه  36 ماه(سه سال) می باشد.
12-  هزینه انتشارآگهی ، کارشناسی، کسورات قانونی (مالیات و عوارض و هرگونه عوارض صنفی و شهرداری ، بهداشت و...) به عهده برنده مزایده می باشد.
 13- سازمان در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار است0
14- پاکت اسنـاد مزایده طبق آیین نامه معاملات شهرداری در سازمان بازگشایی و نتایج آن متعاقبا طبق آیین نامه در مهلت مقرراعلام می‌گردد.
15- معیارها و روش ارزیابی کیفی شرکت کنندگان طبق شرایط مندرج در برگه شرح خدمات و آیین نامه معاملات شهرداری تعیین می گردد.
16- مدت اعتبار قیمت پیشنهادی از سوی شرکت کنندگان حداکثر چهار ماه  به استثنای ایام تعطیل  می باشد الزامیست.
17- در صورتیکه به هر دلیل فعالیت مورد نظر برای مستاجر مقرون به صرف نباشد و قصد فسخ قرارداد را داشته باشد تا مادامی که سازمان جهت مکان موصوف از هیات مدیره مجوز فسخ قرارداد را اخذ نماید مستاجرحق فسخ را نداشته و می بایست اجور خود را  برابر قرارداد فی مابین پرداخت نماید.
18- امضاء و تایید فرم تعهد نامه پیشنهاد دهنده قیمت در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارکنان دولتی در معاملات
19- اشخاص  حقیقی و یا حقوقی که دارای پرونده در مراجع قضایی با شهرداری گرگان و یا سازمانهای وابسته  ، از ارایه پیشنهاد قیمت محروم می باشند  و حق شرکت در مزایده را نداشته و در صورت ارایه پیشنهاد قیمت سازمان از بازگشایی پاکات مربوطه خودداری می شود.
20- کلیه اشخاص  حقیقی و یا حقوقی که حداقل در سه سال اخیر جزء لیست سیاه (کسانی که برنده استعلام بهاء / مزایدها و یا مناقصه سازمان بوده اند ، لیکن از دریافت ابلاغ نفر اول و یا نفر دوم امتناع و یا خودداری نموده اند و منتج به عدم انعقاد قرارداد شده اند) و یا به هر نحوی از انحا به سازمان بدهی جاری و یا معوقه داشته باشند به پیشنهاد قیمت ارسالی آنان ترتیب اثر داده نمی شود .
21- شرکت کنندگان بایستی کلیه اسناد و مدارک خواسته شده را در پاکت مناسب گذاشته و لاک و مهر نموده و درتاریخ مقرر به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند.
22- پیشنهادات واصله ساعت 14/30 روز دوشنبه  مورخ 97/7/30 در دفتر رئیس سازمان با حضور اعضاء کمیسیون مزایده باز و قرائت خواهد شد .
23-  مدت زمان لازم برای بررسی پیشنهادات ،تشخیص وابلاغ به برنده مزایده از تاریخ بازگشایی برابر آیین نامه مالی شهرداری و اخذ مجوز از هیات مدیره و شورای سازمان می باشد.
24- برنده مزایده از زمان قرائت پیشنهادات حداکثر ظرف مدت 12 روز به استثنای ایام تعطیل تعیین و پس از سیر مراحل قانونی و اخذ مجوز از هیات مدیره و شورای سازمان به نامبـــــرده ابلاغ می گردد.
25-  چنانچه برندگان اول و دوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپــــرده آنان به ترتيب اولويت در مدت زمان تعیین شده در ماده 20  آئین نامه معاملات شهرداری (14 روز به استثنای ایام تعطیل)  به نفع سازمان  ضبط و مزایده تجدید می گردد.
تلفن تماس : 01732436002
تاریخ انتشار آگهی: 97/7/7

برای دریافت اسناد اینجا کلیک کنید
یحیی ستوده نیا / رئیس سازمان


 

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent
سوال: حاصل جمع پنج + سه ؟ ( لطفا با عدد وارد نماید . )
پاسخ:*
 

شهرداری گرگان

شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت