حدیث روز

 
پیامبر اکرم (ص) می فرماید : نماز نور چشم مومن است.
امروز : یکشنبه, 28 مرداد 1397
آخرین به روزرسانی:23 مرداد 1397

« آگهی حراج حضوری»
سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری گرگان با استناد به ماده 29 آئین نامه معاملات شهرداری درنظر دارد محلهای روباز اسکان موقت مسافران بنشانی: 1- ضلع شمال میدان بسیج(زمین فنس کشی شده)2- محور گردشگری ناهارخوران ، روبروی نمازخانه  3- محور گردشگری ناهارخوران مقابل پارک کودک ناهارخوران ( کمپ آبشار ) 4- محوطه چهارشنبه بازار  را از طريق برگزاری مزایده حراج حضوری بصورت اجاره ماهیانه برای مدت 3 ماه  (سه ماه) برمبنای پايه قيمت كارشناسي به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واجدالاشرایط واگذار نماید . لـــذا متقاضیان می توانند از تاریخ( انتشار آگهی) 97/5/11 لغایت 97/5/20  به واحــــــد امور قراردادهاي سازمان" به آدرس: گرگـــــان- خیابان شهید رجایی ، نبش چهار راه رسالت ، ســــازمان سیما منظر یا نشانی اینترنتی www. Gorgan. ir مراجعه و از شرایط و نحوه واگذاری موضوع آگهی اطلاع حاصل نموده و اسناد و مدارک را دریافت و در صورت تمایل با رعایت شرایط، اسناد و مدارک مورد نیاز حراج در روز شنبه مورخ 97/5/20 راس ساعت 13:30 به نشانی" گرگان خیابان شهید رجایی تقاطع رسالت طبقه فوقانی ساختمان آتش نشانی سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری گرگان با در دست داشتن اصل فیش سپرده واریزی یا ضمانتنامه بانکی و اصل کارت ملی مراجعه و اقدام به شرکت در مراسم حراج نمایند0
 شرایط ، اسناد و مدارک موردنیاز مزایده:
1- کلیه مراحل برگزاری مزایده ، انتخاب برنده و ... مطابق با آئین نامه معاملات شهرداری تعیین می گردد.
 2- شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول کلیه شروط و تکالیف سازمان مطابق با آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.
3- به پیشنهاد کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و اقربای نسبی و سببی طبقه اول که بعنوان طرف قرارداد سازمان یا شهرداری نسبت به انجام تعهدات در قرارداد عمل ننموده و یا بابت آن در محاکم قضایی دارای پرونده می باشند و یا اینکه تحت هر عنوان به سازمان و یا شهرداری گرگان بدهکار می باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد .
   4- متقاضیان مکلف به رعایت ترتیب تهیه ، شرایط و تسلیم پیشنهادات مطابق با آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.  
5- سپرده شرکت در مزایده  1- ضلع شمال میدان بسیج (زمین فنس کشی شده مبلغ 20/000/000 ریال 2 - محور گردشگری ناهارخوران ، روبروی نمازخانه مبلغ 21/000/000ریال  3- محور گردشگری ناهارخوران مقابل پارک کودک ناهارخوران ( کمپ آبشار )  مبلغ 15/000/000ریال 4- محوطه دوهکتاری چهارشنبه بازار بلوار الغدیر مبلغ 6/000/000 ریال تعيين که می بایست به  صورت ضمانت نامه بانکی معتبر و یا وجه نقد به حساب جاری 1050694481  نزد بانک رسالت کلیه شعب به نام سازمان سیما منظر و فضای سبزشهری شهرداری گرگان به شرح مدت زمان تعیین شده در متن آگهی مزایده  واریز و رسید مربوطه را هنگام حراج بهمراه اصل کارت ملی ارائه نماید .
6- متقاضیانی که تمایل به شرکت در مزایده هریک از پارکینگها  را دارند ، جهت کسب اطلاعات و جزئیات دقیق و یا دریافت پاسخ هرگونه سئوال خود و رفع  ابهام می توانند در مدت زمان تعیین شده در متن آگهی به آدرس موضوع  مورد مزایده  ، با هماهنگی قبلی در معیت نماینده سازمان از مکانهای مورد آگهی بازدید بعمل آورند. بدیهی است در صورت عدم مراجعه و کسب اطلاع ، سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت . و بدین وسیله متقاضی با واریز وجه سپرده اعلام می نماید که از کلیه شرایط و مشخصات و مختصات موضوع آگهی اطلاع کامل داشته است.
7- به پیشنهاد قیمت مبهم، نامشخص ، بدون سپرده، مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
13- مستاجر مکلف است یک فقره چک  به مبلغ 900/000/000 ریال جهت تضمین  تخلیه مال الاجاره ، بهمراه تکمیل فرم تعهد نامه محضری نزد یکی از دفترخانه اسناد رسمی و واریز نقدی / ضمانتنامه بانکی معتبر ، بعنوان سپرده حسن انجام معامله به میزان 20% مجموع اجاره سالانه  به  سازمان می باشد .
8- برنده مزایده مکلف است معادل 20% مجموع اجاره پیشنهادی خود را بعنوان حسن اجرای تعهدات و تضمین پرداخت اجور در طی مدت قرارداد نقدا به حساب سپرده سازمان واریز یا معادل آن ضمانتنامه بانکی معتبر ارائه نماید و ترتیب استــــــرداد آن مطابق آیین نامه معاملات شهـــــرداری پس از تحویل موضوع قـــــرارداد می باشد.
9- کلیه متقاضیانی که حداقل در سه سال اخیر جزء لیست سیاه (کسانی که برنده استعلام بهاء / مزایدها و یا مناقصه سازمان بوده اند ، لیکن از دریافت ابلاغ نفر اول و یا نفر دوم امتناء و یا خودداری نموده اند و منتج به عدم انعقاد قرارداد شده اند) و یا به هر نحوی از انحا به سازمان بدهی جاری و یا معوقه داشته باشند از شرکت در مراسم حراج محروم می باشند.
9- برنده حراج ملکف است جهت اجاره ماهیانه خود در طول مدت قرارداد چک بانکی معتبر به ازای هر ماه یکعدد تسلیم سازمان  نمایند.
10- برنده حراج مکلف است قبل از انعقاد قرارداد تعهدنامه محضری در خصوص تخلیه و تحویل مکان از ابتدای قرارداد لغایت پایان قرارداد به سازمان تسلیم نماید.
11- برنده حراج مکلف به انجام کلیه امور خواسته شده در شرح خدمات پیوست قرارداد در طول مدت قرارداد می باشد.
12- در صورتیکه به هر دلیل فعالیت مورد نظر برای مستاجر مقرون به صرف نباشد و قصد فسخ قرارداد فی مابین را داشته باشد تا مادامی که سازمان مجوز فسخ قرارداد را از هیات مدیره دریافت نکرده است ،  مستاجرحق فسخ را نداشته و مکلف می باشد اجور خود را  برابر قرارداد فی مابین در موعد مقرر به سازمان پرداخت نماید.
13-  هزینه انتشار آگهی ، کارشناسی، کسورات قانونی (مالیات و عوارض و هرگونه عوارض صنفی و شهرداری ، بهداشت و...) عوارضی که مستلزم ذکر نام است ، به عهده برنده حراج می باشد.
 14- سازمان در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار است0
15-  مدت‌زمان اجرای واگذاری موضوع آگهی (سه ماه) می باشد.
16- معیارها و روش های ارزیابی کیفی شرکت کنندگان طبق شرایط مندرج در برگه شرح خدمات و آیین نامه معاملات شهرداری تعیین شده است.
20-  تکمیل فرم اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله کارکنان دولت درمعامالت دولتی پیوست اسناد مزایده .
22- چنانچه برنده حراج (مستاجر) پس از انعقاد قرارداد و یا در حین اجرای تعهدات مندرج در قرارداد فی مابین نسبت به پرداخت اجاره بهاء تحت هر عنوان حتی برای مدت یک ماه اقدام ننماید ، موجر(سازمان) ضمن ضبط ضمانتنامه حسن اجرای تعهدات ،  نسبت به فسخ قرارداد بصورت یکطرفه اقدام خواهد نمود و مستاجر حق هیچگونه اعتراض و طرح دعوی در مراجع قضایی را ندارد .
23- زمان تحویل هریک از پارکینگها بعد سیر مراحل برگزاری ، بررسی و تشخیص ، ابلاغ و اخذ مجوز از هیات مدیره می باشد .
22- حراج روز شنبه  مورخ 97/5/20راس ساعت 13:30 در دفتر رئیس سازمان به نشانی" گرگان خیابان شهید رجایی تقاطع رسالت طبقه فوقانی ساختمان آتش نشانی سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری گرگان با حضور اعضاء کمیسیون حراج  برگزار می گردد .
23- برنده مزایده از زمان قرائت پیشنهادات پس از سیر مراحل قانونی و اخذ مجوز از هیات مدیره و سایر مجوزهای لازم حداکثر ظرف مدت 12 روز به استثنای ایام تعطیل به نامبـــــرده ابلاغ می گردد.
24-  چنانچه برندگان اول و دوم حراج حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپــــرده آنان به ترتيب اولويت در مدت زمان تعیین شده در ماده 20  آئین نامه معاملات شهرداری (14 روز به استثنای ایام تعطیل)  به نفع سازمان  ضبط و مزایده تجدید می گردد.
تلفن تماس : 01732436002
تاریخ انتشار آگهی:پنج شنبه 11/5/97

برای دریافت اسناد اینجا کلیک کنید

یحیی ستوده نیا
 رئیس سازمان

دسته بندی: مزایده ها
تاریخ انتشار:1397/05/13 بازدیدها: 53 نظرات: 0

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent
سوال: حاصل جمع پنج + چهار ؟ ( لطفا با عدد وارد نماید . )
پاسخ:*
 

شهرداری گرگان

شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت