حدیث روز

 
امام رضا (ع) می فرماید : بخيل را آسايشى نيست و حسود را خوشى و لذتى نيست و زمامدار را وفايى نيست و دروغگو را مروت و مردانگى نيست.
امروز : پنج شنبه, 29 مهر 1400

تکمیل نازک کاری و تاسیسات ساختمان شهرداری منطقه دو

                                                                                 " آگهي مناقصه عمومي "
شهرداری گرگان درنظر دارد پروژه تکمیل نازک کاری و تاسیسات ساختمان شهرداری منطقه دو را با مبلغ برآورد اولیه 17/933/510/866 ريال بدون تعدیل بر مبنای فهرست بهاء پایه رشته ابنیه وتاسیسات مکانیکی وبرقی سال 1395،برآورد پیوست آگهی مناقصه به شرکت‌های پیمانکاری پایه 3 ابنیه یا پایه 4 رشته تأسیسات و تجهیزات واجد شرایط واگذار نماید.

تکمیل عملیات ابنیه با تاسیسات برق و مکانیک مجتمع فرهنگی ، تفریحی ، تجاری گرگان جنب پل مفتح را

                                                                             " آگهي مناقصه عمومي "
شهرداری گرگان درنظر دارد پروژه تکمیل عملیات ابنیه با تاسیسات برق و مکانیک مجتمع فرهنگی ، تفریحی ، تجاری گرگان جنب پل مفتح را با مبلغ برآورد اولیه 16/866/849/832  ريال بدون تعدیل بر مبنای فهرست بهاء پایه رشته ابنیه وتاسیسات مکانیکی وبرقی سال 1395 ، برآورد پیوست آگهی مناقصه به شرکت‌های پیمانکاری واجد شرایط واگذار نماید.

اجرای عملیات خرید و حمل 15000 تن بیس برای اجرای پروژه های عمرانی شهرداری در سطح شهر

                                                                                   " آگهي مناقصه عمومي "
شهرداری گرگان درنظر دارد اجرای عملیات خرید و حمل 15000 تن بیس برای اجرای پروژه های عمرانی شهرداری در سطح شهر را طبق مشخصات فنی و شرح خدمات پیوست آگهی با مبلغ برآورد اولیه 1/500/000/000 ريال به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

اجرای عملیات خرید و حمل 20000 تن گراویل با دانه بندی 75-0 و 30-se جهت پروژه های عمرانی سطح شهر

                                                                              " آگهي مناقصه عمومي "
شهرداری گرگان درنظر دارد اجرای عملیات خرید و حمل 20000 تن گراویل با دانه بندی 75-0 و 30-se جهت پروژه های عمرانی سطح شهر با مبلغ برآورد اولیه 2/100/000/000 ريال براساس شرح خدمات پیوستی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

خرید و حمل 30000 تن فیلر شسته با دانه بندی 6-0 جهت تولید آسفالت در کارخانه تولید آسفالت شهرداری واقع در مسیر روستای توسکستان

                                                                              <<آگهی مناقصه عمومی>>
شهرداری گرگان درنظر دارد نسبت به خرید و حمل 30/000 تن فیلر شسته با دانه بندی 6-0  جهت تولید آسفالت در کارخانه تولید آسفالت شهرداری واقع در مسیر روستای توسکستان را با مبلغ برآورد اولیه 4/000/000/000 ریال  به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

اجرای حمل 23000 تن آسفالت و 2000 تن بیس از کارخانه آسفالت شهرداری در مسیر روستای توسکستان (کیلومتر 15 شرق گرگان) جهت پروژه های عمرانی سطح شهر

 " تجدیدآگهي مناقصه عمومي "

شهرداری گرگان درنظر دارد نسبت به اجرای حمل 23000 تن آسفالت و 2000 تن بیس از کارخانه آسفالت شهرداری در مسیر روستای توسکستان

احداث زیرگذر عابر پیاده نهارخوران

شهرداری گرگان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی پروژه اجرای عملیات" احداث زیرگذر عابر پیاده نهارخورانرا با مبلغ برآورد اولیه 29،448،176،330  ريال بدون تعدیل براساس فهرست بهای راه و باند و زیرسازی راه آهن سال 1396 ، برآورد،....

شهرداری گرگان

شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت