حدیث روز

 
امام باقر (ع) می فرماید : هيچ بنده اى عالم نباشد تا اين كه به بالا دست خود حسد نبرد و زير دست خود را خوار نشمارد.
امروز : شنبه, 27 بهمن 1397

نگهداری فضای سبز سطح شهر گرگان


" آگهي مناقصه عمومي "
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری گرگان با استناد به مصوبه 732-97/10/19 هیات مدیره درنظر دارد نگهداری فضای سبز سطح شهر گرگان  را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت‌های پیمانکاری واجدشرایط واگذار نماید . لذا شرکتهای پیمانکاری دارای رتبه و صلاحیت طرح طبقه بندی مشاغل از  اداره کار و امور اجتماعی دارای اعتبار و صلاحیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانداری و داشتن گواهینامه معتبر ایمنی و بهداشت HSE ، می‌توانند از روز یکشنبه تاریخ 97/10/30 (تاریخ انتشار آگهی) لغایت 97/11/9  به واحد امور قراردادهاي سازمان به آدرس: گرگان – خیابان شهید رجایی – نبش تقاطع رسالت – سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری گرگان و یا سایت اینترنتی شهرداری گرگان به آدرس www. Gorgan. ir مراجعه و ضمن دریافت اسناد مناقصه نسبت به تکمیل و ارائه اسناد در پاکت الف (تضمین شرکت در مناقصه) پاکت ب (صلاحیت پیمانکاری،  سایراسناد مناقصه و اسناد و مدارک مربوط به شرکت ) و پاکت ج (پیشنهاد قیمت) به شرح ذیل در مدت زمان تعیین شده در متن آگهی در پاکات لاك ومهر شده (کلیه پاکتها باید جداگانه لاک و مهر داشته باشند) به واحد دبیرخانه سازمان اقدام نمایند.
 
شرایط،اسناد و مدارک موردنیاز مناقصه عمومی :
1- کلیه مراحل برگزاری مناقصه تابع آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.
2- متقاضیان مکلف به رعایت ترتیب تهیه ، شرایط و تسلیم پیشنهادات مطابق با آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.
3- سپرده شرکت در مناقصه  به شرح ذیل تعيين و می بایست به  صورت ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد به حساب جاری 1050694481  نزد بانک رسالت کلیه شعب به نام سازمان سیما منظر و فضای سبزشهری شهرداری گرگان به شرح مدت زمان تعیین شده در متن آگهی مناقصه واریز و رسید مربوطه در پاکت الف لاک و مهر شده ارائه گردد.
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه منطقه یک:                                           2/470/000/000 ریال
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه منطقه دو ناحیه یک:                              1/440/000/000 ریال
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه منطقه دو ناحیه دو:                                1/750/000/000 ریال
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه منطقه سه –  ناحیه یک :                        1/550/000/000ریال
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه منطقه سه – ناحیه دو :                          1/350/000/000 ریال
4- متقاضیانی که تمایل به شرکت در مناقصه رادارند مکلف به ارائه تضمین شرکت در مناقصه در پاکت الف، اسناد و مدارک شرکت در مناقصه ، دفترچه پیمان ،رزومه و صلاحیت پیمانکاری در پاکت ب و پیشنهاد قیمت در پاکت ج به صورت پلمپ شده در مدت زمان تعیین شده در متن آگهی مناقصه می باشند.
5- متقاضیانی که تمایل به شرکت در مناقصه را دارند می توانند در مدت زمان تعیین شده در متن آگهی به آدرس موضوع مورد مناقصه با هماهنگی سازمان جهت بازدید مراجعه نمایند.و بدین وسیله با واریز وجه سپرده اعلام می نماید که از کلیه شرایط و مشخصات و مختصات موضوع آگهی اطلاع کامل داشته است.
6- به پیشنهاد قیمت مبهم، نامشخص، مخدوش، بدون سپرده، مشروط و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی به سازمان واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
7- هزینه انتشارآگهی ، کارشناسی، کسورات قانونی (مالیات و هرگونه عوارض شهرداری ، بهداشت و...) به عهده برنده مناقصه می باشد.
8- سازمان در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار است0
9- مدت‌زمان اجرای پروژه  12 ماه از تاریخ تحویل زمین یا ابلاغ قرارداد می باشد که پیشنهاد دهنده قیمت می بایست مدت اعتبار قیمت پیشنهادی خود را حداکثر 2 ماه (60 روز) به استثنای ایام تعطیل  اعلام نماید .
10- کلیه متقاضیان مکلفند قبل از انعقاد قرارداد برگه ثبت نام خود را در سیستم (ثــنا) دادگستری ، به سازمان تسلیم نماید .
11- شرکتهای پیمانکار می توانند برای همه موارد مناقصه پیشنهاد قیمت ارائه نمایند ،لیکن سازمان فقط یک پیشنهاد از بین پیشنهادات واصله  را با تشخیص کمیسیون مناقصه واگذار و با شرکت برنده بعداز اخذ مجوز از هیات مدیره و شورای سازمان قرارداد منعقد می نماید.
12- معیارها و روش ارزیابی کیفی شرکت کنندگان طبق مفاد مندرج در دفترچه پیمان و آیین نامه معاملات شهرداری تعیین می گردد.
13- امضاء و تایید فرم تعهد نامه پیشنهاد دهنده قیمت در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارکنان دولتی در معاملات
14- کارکنانی که در طول مدت قرارداد توسط شرکت پیمانکاری جهت اجرای موضوع قرارداد بکار گرفته می شوند هیچگونه رابطه استخدامی با کارفرما(سازمان) نخواهند داشت و پرداخت کلیه حقوق و سایر مزایای متعلقه به آنها به عهده شرکت پیمانکاری می باشد ، که مقررات موضوع این ماده می بایست توسط شرکت پیمانکاری به اطلاع کلیه کارکنان شاغل در مجموعه شرکت برسد و شرکت پیمانکاری مکلف است پس از اتمام مدت قرارداد فی مابین با سازمان بمنظور دریافت تضامین (سپرده حسن اجرای تعهدات – سپرده حسن انجام کار و ...) خود علاوه بر تنظیم صورتجلسه تحویل قطعی مفاصا حساب تامین اجتماعی ، مراجع مالیاتی و برگه تسویه با کارگران شاغل در پیمان خواهد بود .
15- طرف قرارداد  حق بکارگیری کارکنان شاغل در دستگاههای دولتی و موسسات عمومی و یا کارکنان شهرداریها را ندارد .
16- اشخاص  حقوقی که دارای پرونده در مراجع قضایی با شهرداری گرگان و یا سازمانهای وابسته  ، از ارایه پیشنهاد قیمت محروم می باشند  و حق شرکت در مناقصه را ندارند و در صورت ارایه پیشنهاد قیمت سازمان از بازگشایی پاکات آنان خودداری خواهد نمود .
17- کلیه اشخاص  حقوقی که حداقل در دو سال اخیر جزء لیست سیاه (کسانی که برنده استعلام بهاء / مزایدها و یا مناقصه سازمان بوده اند ، لیکن از دریافت ابلاغ نفر اول و یا نفر دوم امتناع و یا خودداری نموده اند و منتج به عدم انعقاد قرارداد شده اند) و یا به هر نحوی از انحا به سازمان بدهی جاری و یا معوقه داشته باشند به پیشنهاد قیمت ارسالی آنان ترتیب اثر داده نمی شود .
18- شرکت کنندگان بایستی کلیه اسناد و مدارک خواسته شده را در پاکت مناسب گذاشته و لاک و مهر نموده و درتاریخ مقرر به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند.
19- پاکت اسناد مناقصه طبق آیین نامه معاملات شهرداری در سازمان روز چهارشنبه مورخ  97/11/10 بازگشایی می شود و نتایج آن پس از سیر مراحل اداری و قانونی و اخذ مجوزات لازم از هیات مدیره و شورای سازمان متعاقبا در مهلت مقرراعلام می‌گردد .
20- مدت زمان لازم برای بررسی پیشنهادات ،تشخیص وابلاغ به برنده مناقصه از تاریخ بازگشایی برابر آیین نامه مالی شهرداری می باشد.
21- چنانچه برندگان اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب اولويت در مدت زمان تعیین شده در ماده 20 آئین نامه معاملات شهرداری (14 روز به استثنای ایام تعطیل)  به نفع سازمان  ضبط و مناقصه تجدید می گردد.

 

برای دریافت اسناد اینجا کلیک کنید

 

تلفن تماس : 01732436002
تاریخ انتشار آگهی:97/10/30
روزنامه سراسری :
روزنامه محلی :
یحیی ستوده نیا / رئیس سازمان


ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent
سوال: حاصل جمع پنج + چهار ؟ ( لطفا با عدد وارد نماید . )
پاسخ:*
 

شهرداری گرگان

شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت