صفحه اصلي > اخبار شهرداری > افتتاح 22 پروژه شهرداری گرگان با حضور معاون رییس جمهور و استاندار گلستان

افتتاح 22 پروژه شهرداری گرگان با حضور معاون رییس جمهور و استاندار گلستان


18 اسفند 1397, 14:19. نويسنده: کارشناس3

افتتاح 22 پروژه شهرداری گرگان با حضور معاون رییس جمهور و استاندار گلستان

افتتاح 22 پروژه شهرداری گرگان با حضور معاون رییس جمهور و استاندار گلستان

افتتاح 22 پروژه شهرداری گرگان با حضور معاون رییس جمهور و استاندار گلستان

افتتاح 22 پروژه شهرداری گرگان با حضور معاون رییس جمهور و استاندار گلستان

افتتاح 22 پروژه شهرداری گرگان با حضور معاون رییس جمهور و استاندار گلستان

افتتاح 22 پروژه شهرداری گرگان با حضور معاون رییس جمهور و استاندار گلستان

افتتاح 22 پروژه شهرداری گرگان با حضور معاون رییس جمهور و استاندار گلستان

افتتاح 22 پروژه شهرداری گرگان با حضور معاون رییس جمهور و استاندار گلستان

افتتاح 22 پروژه شهرداری گرگان با حضور معاون رییس جمهور و استاندار گلستان

افتتاح 22 پروژه شهرداری گرگان با حضور معاون رییس جمهور و استاندار گلستان

افتتاح 22 پروژه شهرداری گرگان با حضور معاون رییس جمهور و استاندار گلستان

افتتاح 22 پروژه شهرداری گرگان با حضور معاون رییس جمهور و استاندار گلستان

افتتاح 22 پروژه شهرداری گرگان با حضور معاون رییس جمهور و استاندار گلستان


بازگشت