حدیث روز

 
امام باقر (ع) می فرماید : فقيه حقيقى، زاهد در دنيا، مايل به آخرت و چنگ زننده به سنّت پيامبر اكرم(ص) است.
امروز : شنبه, 26 آبان 1397

حراج3غرفه

« آگهی تجدید حراج حضوری»
سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری گرگان با استناد به ماده 29 آئین نامه معاملات شهرداری درنظر دارد1-  اجاره غرفه فروش تنقلات جنب نمازخانه میدان ناهارخوران 2- اجاره غرفه فروش تنقلات روبروی رستوران باباطاهر 3- یکعدد غرفه فروش تنقلات واقع در پارکشهر جنب زمین بازی کودکان را از طريق برگزاری مزایده حراج حضوری بصورت اجاره ماهیانه برای مدت دوسال  (24 ماه) دو غرفه محور ناهارخوران و یکسال (12 ماه) غرفه واقع در پارکشهر را برمبنای پايه قيمت كارشناسي به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واجدالاشرایط واگذار نماید . لـــذا متقاضیان می توانند از تاریخ( انتشار آگهی) 97/7/19  لغایت 97/7/28 به واحــــــد امور قراردادهاي سازمان" به آدرس: گرگـــــان- خیابان شهید رجایی ، نبش چهار راه رسالت ، ســــازمان سیما منظر یا نشانی اینترنتی www. Gorgan. ir مراجعه و از شرایط و نحوه واگذاری موضوع آگهی اطلاع حاصل نموده و اسناد و مدارک را دریافت و در صورت تمایل با رعایت شرایط، اسناد و مدارک مورد نیاز حراج در روز شنبه مورخ 97/7/28 راس ساعت 14:30 به نشانی" گرگان خیابان شهید رجایی تقاطع رسالت طبقه فوقانی ساختمان آتش نشانی سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری گرگان با در دست داشتن اصل فیش سپرده واریزی یا ضمانتنامه بانکی و اصل کارت ملی مراجعه و اقدام به شرکت در مراسم حراج نمایند0
 شرایط ، اسناد و مدارک موردنیاز مزایده:
1- کلیه مراحل برگزاری مزایده ، انتخاب برنده و ... مطابق با آئین نامه معاملات شهرداری تعیین می گردد.
 2- شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول کلیه شروط و تکالیف سازمان مطابق با آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.
3- به پیشنهاد کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و اقربای نسبی و سببی طبقه اول که بعنوان طرف قرارداد سازمان یا شهرداری نسبت به انجام تعهدات در قرارداد عمل ننموده و یا بابت آن در محاکم قضایی دارای پرونده می باشند و یا اینکه تحت هر عنوان به سازمان و یا شهرداری گرگان بدهکار می باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد .
   4- متقاضیان مکلف به رعایت ترتیب تهیه ، شرایط و تسلیم پیشنهادات مطابق با آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.  
5- سپرده شرکت در مزایده  1-  اجاره غرفه فروش تنقلات جنب نمازخانه میدان ناهارخوران  مبلغ 120/000/000 ریال 2- اجاره غرفه فروش تنقلات روبروی رستوران باباطاهر مبلغ 60/000/000 ریال 3-  اجاره غرفه فروش تنقلات واقع در پارکشهر جنب زمین بازی کودکــــان مبلغ 35/000/000 ریال  تعيين که می بایست به  صورت ضمانت نامه بانکی معتبر و یا وجه نقد به حساب جاری 1050694481  نزد بانک رسالت کلیه شعب به نام سازمان سیما منظر و فضای سبزشهری شهرداری گرگان به شرح مدت زمان تعیین شده در متن آگهی حراج  واریز و رسید مربوطه را هنگام حراج بهمراه اصل کارت ملی ارائه نماید .
6- متقاضیانی که تمایل به شرکت در حراج هریک از غرفه ها را دارند ، جهت کسب اطلاعات و جزئیات دقیق و یا دریافت پاسخ هرگونه سئوال خود و رفع  ابهام می توانند در مدت زمان تعیین شده در متن آگهی به آدرس موضوع  مورد مزایده  ، با هماهنگی قبلی در معیت نماینده سازمان از مکانهای مورد آگهی بازدید بعمل آورند. بدیهی است در صورت عدم مراجعه و کسب اطلاع ، سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت . و بدین وسیله متقاضی با واریز وجه سپرده اعلام می نماید که از کلیه شرایط و مشخصات و مختصات موضوع آگهی اطلاع کامل داشته است.
7- به پیشنهاد قیمت مبهم، نامشخص ، بدون سپرده، مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8- مستاجر مکلف است یک فقره چک  به مبلغ 950/000/000 ریال جهت تضمین  تخلیه مال الاجاره ، بهمراه تکمیل فرم تعهد نامه محضری نزد یکی از دفترخانه اسناد رسمی و واریز نقدی / ضمانتنامه بانکی معتبر ، بعنوان سپرده حسن انجام معامله به میزان 50% مجموع اجاره دو سال برای دو غرفه محور ناهارخوران و 25% مجموع اجاره یکسال برای غرفه واقع در پارکشهر گرگان به سازمان می باشد .
9- برنده حراج ملکف است جهت اجاره ماهیانه خود در طول مدت قرارداد چک بانکی معتبر به ازای هر ماه یکعدد تسلیم سازمان  نمایند.
10- برنده حراج مکلف است قبل از انعقاد قرارداد تعهدنامه محضری در خصوص تخلیه و تحویل مکان از ابتدای قرارداد لغایت پایان قرارداد به سازمان تسلیم نماید.
11- برنده حراج مکلف به انجام کلیه امور خواسته شده در شرح خدمات پیوست قرارداد در طول مدت قرارداد می باشد.
12-  هزینه انتشار آگهی ، کارشناسی، کسورات قانونی (مالیات و عوارض و هرگونه عوارض صنفی و شهرداری ، بهداشت و...) عوارضی که مستلزم ذکر نام است ، به عهده برنده حراج می باشد.
13-  مدت‌زمان اجرای واگذاری دو غرفه واقع در محور ناهارخوران دوسال معادل (24 ماه) و غرفه پارکشهر یکسال(12ماه) می باشد.
14-  تکمیل فرم اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی پیوست اسناد مزایده .
15- کلیه متقاضیان شرکت در مزایده (حراج حضوری) مکلفند قبل از انعقاد قرارداد برگه ثبت نام در سیستم (ســـنا) دادگستری را به سازمان تسلیم نماید .
16- برنده مزایده مکلف است معادل 50% مجموع اجاره پیشنهادی 2 سال برای محور ناهارخوران و 25% برای غرفه واقع در پارکشهر گرگان خود را بعنوان حسن اجرای تعهدات و تضمین پرداخت اجور در طی مدت قرارداد نقدا به حساب سپرده سازمان واریز یا معادل آن ضمانتنامه بانکی معتبر ارائه نماید و ترتیب استــــــرداد آن مطابق آیین نامه معاملات شهـــــرداری پس از تحویل موضوع قـــــرارداد می باشد.
17- کلیه متقاضیانی که حداقل در سه سال اخیر جزء لیست سیاه (کسانی که برنده استعلام بهاء / مزایدها و یا مناقصه سازمان بوده اند ، لیکن از دریافت ابلاغ نفر اول و یا نفر دوم امتناء و یا خودداری نموده اند و منتج به عدم انعقاد قرارداد شده اند) و یا به هر نحوی از انحا به سازمان بدهی جاری و یا معوقه داشته باشند از شرکت در مراسم حراج محروم می باشند.
18- در صورتیکه به هر دلیل فعالیت مورد نظر برای مستاجر مقرون به صرف نباشد و قصد فسخ قرارداد فی مابین را داشته باشد تا مادامی که سازمان مجوز فسخ قرارداد را از هیات مدیره دریافت نکرده است ،  مستاجرحق فسخ را نداشته و مکلف می باشد اجور خود را  برابر قرارداد فی مابین در موعد مقرر به سازمان پرداخت نماید.
 19- سازمان در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار است0
20- معیارها و روش های ارزیابی کیفی شرکت کنندگان طبق شرایط مندرج در برگه شرح خدمات و آیین نامه معاملات شهرداری تعیین شده است.
21- چنانچه برنده حراج (مستاجر) پس از انعقاد قرارداد و یا در حین اجرای تعهدات مندرج در قرارداد فی مابین نسبت به پرداخت اجاره بهاء تحت هر عنوان حتی برای مدت یک ماه اقدام ننماید ، موجر(سازمان) ضمن ضبط ضمانتنامه حسن اجرای تعهدات ،  نسبت به فسخ قرارداد بصورت یکطرفه اقدام خواهد نمود و مستاجر حق هیچگونه اعتراض و طرح دعوی در مراجع قضایی را ندارد .
22- زمان تحویل هریک از غرفه ها بعد سیر مراحل اداری و برگزاری ، بررسی و تشخیص ، ابلاغ و اخذ مجوز از هیات مدیره می باشد .
23- متقاضیان می توانند برای هر سه غرفه سپرده شرکت در حراج واریز نموده و پیشنهاد قیمت ارایه نمایند ، لیکن در صورت برنده شدن از شرکت در حراج غرفه بعدی جلوگیری بعمل می آید ،  لذا فقط یک غرفه به هر شخص حقیقی یا حقوقی واجدالاشرایط قابل واگذاری می باشد .
24- حراج روز شنبه مورخ 97/7/28 راس ساعت 14:30 در دفتر رئیس سازمان به نشانی" گرگان خیابان شهید رجایی تقاطع رسالت طبقه فوقانی ساختمان آتش نشانی سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری گرگان با حضور اعضاء کمیسیون حراج  برگزار می گردد .
25- برنده مزایده از زمان قرائت پیشنهادات پس از سیر مراحل قانونی و اخذ مجوز از هیات مدیره و سایر مجوزهای لازم حداکثر ظرف مدت 12 روز به استثنای ایام تعطیل به نامبـــــرده ابلاغ می گردد.
26-  چنانچه برندگان اول و دوم حراج حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپــــرده آنان به ترتيب اولويت در مدت زمان تعیین شده در ماده 20  آئین نامه معاملات شهرداری (14 روز به استثنای ایام تعطیل)  به نفع سازمان  ضبط و مزایده تجدید می گردد.
تلفن تماس : 01732436002
تاریخ انتشار آگهی: پنجشنبه      19/7/97
برای دریافت اسناد اینجا کلیک کنید
یحیی ستوده نیا
 رئیس سازمان

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent
سوال: حاصل جمع نه + دو ؟ (به عدد)- برای تشخیص ربات از انسان
پاسخ:*
 

شهرداری گرگان

شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت