ایــن صفحـــه در حــال به روز رســانی و تکمیـــل است

محتوای ارائه شده تا زمان تکمیل، غیرقابل استناد است.

 

شهرداران گرگان از ابتدای تاسیس شهرداری اِستِراباد (1304 خورشیدی) شهرداران گرگان از ابتدای تاسیس شهرداری اِستِراباد (1304 خورشیدی)

 

 

نام ونام خانوادگی سال خدمت تصویر
دکتر اسماعیل سپهر   1308 - 1304
سر تیپ صفاری  1311 -1308
میرزا محمودخان جابری 1311  
سرهنگ حکیمی 1312
میرزا احمدخان رفعت 1313  
عزت ا.. پارسا 1316  
محمد قاعدی 1318  
داناپور 1320-1318  
مهندس داوودی 1321
مشایخی 1324-1321  
حائری 1324  
گشتایی 1325  
محمد مجد 1325
سریع القلم 1326  
محمد باقر خاوری 1327  
محمد نقابت 1329-1327
شجاع الدین طباطبایی 1332-1329
حسین پاکدامن 1334-1332
منصور انوری 1336-1334
عبداله شیرخانی 1338-1336
مهندس خالقیان 1339-1338  
محمد تقی حاجی خانیان 1340-1339  
میرعمادالدین صابری 1340
احمد قدیر زاده 1340
میرفخرایی 1341-1340  
سید علی اکبر طاهری 1342 - 1341
سید احمد مصطفوی استرآبادی   1345 - 1342
سید صادق جلال خاوری 1347-1345
سید موسی میرهادی زاده 1350-1347
قنبر سیفی 1353-1350
دکتر بهمن شفیع زاده 1355-1353
محمد حسن صادقیان 1357-1355
حسن سمنانی 1357
سیدابراهیم درازگیسو 1357
حبیب اله قلیش لی 1361-1357
رمضان عابدینی 1361  
ستار سیفی 1366-1361
علی خان محمدی 1369-1366
علی رمضانی 1371-1369
محمد هاشم پور 1378-1371
ابراهیم کریمی 1382-1378
حسین صادقلو 1383-1382
محمد مهدی ایرجی 1385-1383
مهندس محمد ابراهیم کریمی   1386 - 1385
ابراهیم کریمی 1392-1386
حسین صادقلو از   1392

 

مطلب بیشتر در همین ارتباط:

تاریخچه تاسیس شهرداری اِستِراباد