شهرداران گرگان از ابتدای تاسیس شهرداری اِستِراباد (1304 خورشیدی) شهرداران گرگان از ابتدای تاسیس شهرداری اِستِراباد (1304 خورشیدی)

 

 

نام ونام خانوادگی سال خدمت تصویر
دکتر اسماعیل سپهر   1308 - 1304
سر تیپ صفاری  1311 -1308
میرزا محمودخان جابری 1311  
سرهنگ حکیمی 1312
میرزا احمدخان رفعت 1313  
عزت ا.. پارسا 1316  
محمد قاعدی 1318  
داناپور 1320-1318  
مهندس داوودی 1321
مشایخی 1324-1321  
حائری 1324  
گشتایی 1325  
محمد مجد 1325
سریع القلم 1326  
محمد باقر خاوری 1327  
محمد نقابت 1329-1327
شجاع الدین طباطبایی 1332-1329
حسین پاکدامن 1334-1332
منصور انوری 1336-1334
عبداله شیرخانی 1338-1336
مهندس خالقیان 1339-1338  
محمد تقی حاجی خانیان 1340-1339  
میرعمادالدین صابری 1340
احمد قدیر زاده 1340
میرفخرایی 1341-1340  
سید علی اکبر طاهری 1342 - 1341
سید احمد مصطفوی استرآبادی   1345 - 1342
سید صادق جلال خاوری 1347-1345
سید موسی میرهادی زاده 1350-1347
قنبر سیفی 1353-1350
دکتر بهمن شفیع زاده 1355-1353
محمد حسن صادقیان 1357-1355
حسن سمنانی 1357
سیدابراهیم درازگیسو 1357
حبیب اله قلیش لی 1361-1357
رمضان عابدینی 1361  
ستار سیفی 1366-1361
علی خان محمدی 1369-1366
علی رمضانی 1371-1369
محمد هاشم پور 1378-1371
ابراهیم کریمی 1382-1378
حسین صادقلو 1383-1382
محمد مهدی ایرجی 1385-1383
مهندس محمد ابراهیم کریمی   1386 - 1385
ابراهیم کریمی 1392-1386
حسین صادقلو از   1392

 

مطلب بیشتر در همین ارتباط:

تاریخچه تاسیس شهرداری اِستِراباد